ZZP-er in de Zorg

Zorgkantoren weren ZZP-ers

Juli 2014 MBO-ers in de zorg worden geweerd, zie Zorgkantoren weren ZZP-ers in de Zorg?

Schijnzelfstandigheid in de zorg

April 2014 Het kabinet wil Bestrijding schijnzelfstandigheid in de zorg.
Veel zelfstandigen zijn hierdoor hun VAR-verklaring kwijt geraakt, maar het kabinet heeft nu een proef opgezet voor deze groep die moet leiden tot een Soepeler aanpak van de schijnzelfstandige.

Bemiddelingsbureau in de Zorg

Uit de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland d.d. 30-04-2014 blijkt dat een Verpleegkundige die AWBZ-zorg in natura verleent via een bemiddelingsbureau, niet als ondernemer wordt aangemerkt. Uit deze uitspraak kan worden geconcludeerd waaraan men moet voldoen om als ondernemer te worden aangemerkt. Zie ook hieronder paragraaf Vereisten ZZP-er in de zorg.

Overigens heeft de staatssecretaris in mei 2014 brieven gestuurd aan de 2e Kamer dat indien het bemiddelingsbureau louter bemiddelt, er over het algemeen geen dienstbetrekking bestaat.
Verleent men echter via een bemiddelingsbureau AWBZ-thuiszorg in natura voor een instelling en voldoet men daarbij aan de vereisten die daaraan worden gesteld in de sectorale wet- en regelgeving, dan doet het bemiddelingsbureau in die situaties meer dan alleen puur het bemiddelingswerk. In dat geval kwalificeert de Belastingdienst de arbeidsrelatie als dienstbetrekking en geniet men daaruit loon.
Het verwerven van klanten via een bemiddelaar vormt volgens de staatssecretaris op zich dus geen belemmering voor het werken buiten dienstbetrekking. De belemmering vloeit voort uit overige feiten en omstandigheden, zoals het feit dat de instelling die contracteert met het zorgkantoor daarmee volgens de sectorale wet- en regelgeving volledig verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de te leveren zorg en het declaratierecht heeft.

ZZP-er zonder WTZi-toelating in 2014 (pilot)

De overheid heeft in overleg met VWS en anderen een Raamovereenkomst AWBZ ZZP-er – Zorgkantoor opgesteld voor AWBZ-thuiszorg in natura door ZZP-ers. Dit is evenals in 2013 een pilot voor 2014.
De ZZP-er sluit hierbij dus rechtstreeks een overeenkomst met het zorgkantoor voor 2014. Dit is een apart traject met een afzonderlijk budget en aparte voorwaarden. Voor meer informatie zie de in april 2013 uitgegeven Zorginkoopgids 2014 met name pagina 43 en volgende.

WTZi-toelating ZZP-er

Voor een ZZP-er in de zorg is er de mogelijkheid om rechtstreeks zorg aan te bieden. Daarvoor dient de ZZP-er een WTZi-toelating te hebben. De AWBZ biedt op dit moment beperkte ruimte voor het contracteren van individuele, zelfstandig werkende zorgverleners door zorgkantoren.

Voor de AWBZ-erkende aanbieders in de zorg is er voor 2012 een apart Formulier_nacalculatie_2012_t.b.v._ZZP-ers.

Vereisten ZZP-er in de Zorg

In de zorg zijn veel Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-ers) werkzaam. Een ZZP-er is ondernemer, handelt dus voor eigen risico en stuurt facturen en moet een administratie bijhouden. De ZZP-er schrijft zich in bij de Kamer van Koophandel.
Om de risico’s van aansprakelijkheid af te dekken sluit u een aansprakelijkheidsverzekering af.
Tevens hanteert u algemene voorwaarden. Daarin staan diverse zaken voor uw klanten en uw opdrachtgevers duidelijk omschreven. Condities, geldigheid offerte, levertijd, garantie, betaaltermijnen, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en eigendomsvoorbehoud zijn onderdelen die beschreven staan in algemene voorwaarden. Het gaat hier om wederzijdse verplichtingen, ook uw verplichtingen met betrekking tot levering staan hierin beschreven.

Om opdrachten te verwerven, kunt u gebruik maken van een bemiddelingsbureau. U hoeft dan minder zelf achter opdrachtgevers aan te gaan. Het bemiddelingsbureau brengt vanzelfsprekend een bedrag in rekening voor de bemiddeling.

Als u zelf opdrachten verwerft legt u de afspraken vast in een opdrachtovereenkomst.

Om te kunnen profiteren van belastingvoordelen als zelfstandig ondernemer in de zorg moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U moet voor meerdere cliënten per jaar een opdracht uitvoeren (meerdere betekent meer dan 2, liefst meer).
  • U mag geen gezagsverhouding met uw cliënten of bemiddelaar aangaan.
  • U dient minimaal 1.225 uur per jaar te besteden aan uw onderneming.
  • U dient minimaal 50% van uw werkbare uren te besteden aan uw onderneming.

Voor de fiscale consequenties zie ook Fiscaliteiten gezondheidszorg.

Wilt u als ZZP-er in de zorg beginnen of heeft u advies nodig, dan helpen wij u graag. U kunt contact met ons opnemen per telefoon op 075 616 74 87, per email info@adfinadvies.nl of met het contactformulier op deze website.