Zwangerschapsverlof en arbeidsongeschiktheid

Uw werkneemster kan voorafgaand of na de zwangerschap arbeidsongeschikt raken. Wat zijn daarvan de gevolgen?

Het Zwangerschaps- en bevallingsverlof duurt in principe maximaal 16 weken. Het recht op zwangerschapsverlof bestaat vanaf 6 weken voor de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum en start uiterlijk 4 weken voor die dag. Bij voorafgaande arbeidsongeschiktheid is de ingangsdatum altijd 6 weken voor de bevallingsdatum. Gedurende het verlof betaalt de werkgever meestal het salaris door en krijgt daarvoor van het UWV een schadeloosstelling (vangnet).

Is de werknemer door andere omstandigheden na afloop van het verlof nog ziek, dan is de vraag wanneer die ziekte is begonnen. Normaal gesproken bestaat in Nederland een loondoorbetalingsverplichting in geval van ziekte van maximaal 104 weken. In de beschreven situatie is nu sprake van twee aanvangsdata van ziekte, namelijk de zwangerschapsgerelateerde arbeidsongeschiktheid en de andere arbeidsongeschiktheid.

De termijn van 104 weken start in principe vanaf de datum van de andere arbeidsongeschiktheid als de werkneemster is hersteld van de zwangerschapsgerelateerde arbeidsongeschiktheid.