Wijziging verzekeringsplicht DGA

De Regeling aanwijzing Directeur-grootaandeelhouder is verouderd en wordt gewijzigd per 1 januari 2016.

De nieuwe regeling is bedoeld om de bestaande praktijk te verduidelijken voor de DGA die tevens statutair bestuurder is.
LET OP Er geldt geen overgangsrecht.

Voor de nieuwe regeling zie Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016

Uitgangspunt

Ook in de aangepaste regeling is het uitgangspunt dat de DGA statutair bestuurder bij voldoende zeggenschap over de BV en dus niet zelf ontslagen kan worden, niet is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Holdingstructuur

In de nieuwe regeling is duidelijker vastgelegd, dat ook een bestuurder van een Holding die indirect zeggenschap heeft in een werk-BV, als al dan niet verzekerde DGA kan worden aangemerkt.

Overeenkomst met oude regeling

Net als in de oude regeling gaat het in de nieuwe regeling ook om het vaststellen van de feitelijke macht binnen de vennootschap op basis van de statutaire regelingen van de vennootschap over het besluiten over ontslag van de statutair bestuurder. Indien de statutair bestuurder, afzonderlijk of met echtgenoot en/of familieleden, op grond van zijn statutaire positie de beslissende stem heeft in het besluit over zijn ontslag, is er geen sprake van ondergeschiktheid en daarmee niet van een reƫle gezagsverhouding en geen werknemerschap. Een verplichte werknemersverzekering is dan niet aan de orde. De ondergeschiktheid en gezagsverhouding of het ontbreken ervan worden gebaseerd op het stemrecht in het besluit over ontslag. De bevoegdheden ten aanzien van het besluiten over ontslag moeten worden bepaald aan de hand van openbare stukken te weten de statuten

Nevengeschiktheid

Daarnaast wordt geen ondergeschiktheid aangenomen indien er sprake is van nevengeschiktheid. De nevengeschiktheid van de bestuurders blijkt in dat geval uit het gelijkwaardige economisch belang van de bestuurders als aandeelhouders. Dit wordt bepaald aan de hand van het aandeel in het kapitaal van de vennootschap.

Samengevat

Een niet verzekerde DGA is de statutair bestuurder die:

  1. Al dan niet tezamen met zijn echtgenoot houder van een zodanig deel van de aandelen of soort van aandelen dat deze daarmee, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot conform de statuten van de vennootschap over zijn ontslag kan besluiten.
  2. Al dan niet tezamen met zijn bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot is van aandelen of soort van aandelen, die tenminste twee derde van de stemmen in de vennootschap vertegenwoordigen, zodat het daarmee over zijn ontslag kan besluiten.
  3. Samen met andere bestuurders beschikt over alle aandelen in de vennootschap en als aandeelhouder een gelijk of nagenoeg gelijk deel van het kapitaal in de vennootschap vertegenwoordigen.

LET OP Indien u onzeker bent op dit punt, raadpleeg dan een ter zake deskundige.

LET OP Het gaat dus om de DGA statutair bestuurder zoals ook zo ingeschreven bij de Kamer van Koophandel