WIA-uitkering

De WIA (Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen) kent twee regelingen:

  1. De WGA, de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Voor mensen die na twee jaar arbeidsongeschiktheid voor een deel nog in staat zijn om te werken.
  2. De IVA, de regeling Inkomensvoorziening Volledig én duurzaam Arbeidsongeschikten. Voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn en waarbij de kans op herstel erg klein is.

De WIA gaat dus in na twee jaar ziekte. LET OP Voor de WIA bent u pas arbeidsongeschikt als u minder dan 65% kunt verdienen van het loon dat u verdiende voordat u arbeidsongeschikt werd, zie hierna.

Begrippen in de WIA

  • Maatman. De fictieve persoon van de arbeidsongeschikte, indien die niet arbeidsongeschikt zou zijn.
  • Maatmaninkomen. Het inkomen dat de Maatman zou kunnen verdienen als die niet arbeidsongeschikt zou zijn.
  • Resterende Verdiencapaciteit (RVC) is wat de verzekerde volgens het UWV met zijn beperking nog kan bijverdienen.
  • Inkomenseis. De inkomsten per maand bedragen minimaal 50% van de RVC.

IVA

Alle werknemers die voor meer dan 80% duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De uitkering bedraagt 75% van het laatstverdiende loon tot het maximum WIA-dagloon.

WGA

Alle werknemers die tussen de 35% en de 80% arbeidsongeschikt zijn of voor meer dan 80%, maar niet duurzaam. De uitkering omvat een eerste en een tweede periode.

Er zijn 3 verschillende WGA-uitkeringen

  1. loongerelateerde uitkering
  2. loonaanvullingsuitkering of
  3. vervolguitkering

Ad 1 Loongerelateerde uitkering

De loongerelateerde uitkering is de WGA-uitkering die u na 2 jaar ziekte krijgt. De hoogte van deze uitkering hangt af van het loon dat u verdiende voordat u ziek werd. De duur van de uitkering hangt af van het aantal jaren dat u heeft gewerkt, minimaal 3 en maximaal 38 maanden.
De uitkering gedurende de eerste twee maanden is 75% en daarna 70% van het maandloon.

Heeft u in de laatste 36 weken voor u ziek werd minder dan 26 weken gewerkt? Dan krijgt u geen loongerelateerde uitkering, maar een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering.

Ad 2 Loonaanvullingsuitkering

Wie hebben daar recht op?
Verzekerde die 35-80% arbeidsongeschikt is heeft alleen recht op loonaanvullingsuitkering indien de resterende verdiencapaciteit voor minimaal 50% wordt benut.

Verzekerde die 80-100% arbeidsongeschikt is, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt, behoeft niet aan vorengenoemde inkomenseis van 50% te voldoen.

De hoogte van de loonaanvullingsuitkering is situatieafhankelijk.
De loonaanvullingsuitkering kan tot de pensioengerechtigde leeftijd doorlopen, ook afhankelijk van de situatie.

Ad 3. Vervolguitkering

Voldoet de werknemer niet aan de vorengenoemde inkomenseis van 50%, dan heeft hij/zij na de loongerelateerde uitkering recht op een vervolguitkering, behalve als de verzekerde 60-100% arbeidsongeschikt is. Dan geldt de inkomenseis niet en heeft de werknemer na afloop van de loongerelateerde uitkering recht op een loonaanvullingsuitkering hiervoor genoemd.

WIA bodemverzekering

Werknemers die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. vallen niet onder de WIA.
De werkgever blijft voor hen verantwoordelijk. Daarvoor kan de werkgever een WIA bodemverzekering afsluiten ter dekking van bijvoorbeeld de kosten van re-integratie, bijscholing of werkplekaanpassing of om het inkomensverlies (deels) te compenseren.\

WGA hiaatverzekering

Is bedoeld om de financiële risico’s voor de werknemer te beperkingen.