Werkkostenregeling wordt vereenvoudigd

Na een uitgebreide internetconsultatie wordt de werkkostenregeling (WKR) vereenvoudigd. In onderstaande brief van de staatssecretaris van Financiën, staan diverse maatregelen die de administratieve lasten voor werkgevers terugdringen en de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst verbeteren.

De afgelopen jaren bestonden er twee regelingen voor werkkosten naast elkaar, zie Werkkostenregeling (WKR). Met ingang van 2015 komt er één verbeterde regeling.

Vereenvoudigingen

In de nieuwe werkkostenregeling wordt het onderscheid in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tablets weggenomen. Als de werkgever vindt dat de werknemer deze nodig heeft (noodzakelijkheidscriterium) dan mogen al deze apparatuur in 2015 belastingvrij ter beschikking worden gesteld.
Voor de zakelijke iPad geldt ook niet langer de ‘zakelijke gebruikseis’ meer. Ook hier het noodzakelijkheidscriterium: indien een werknemer een iPad nodig heeft om zijn werk te doen, kan de werkgever deze verstrekken zonder fiscaal rekening te houden met het privévoordeel van de werknemer.

Jaarlijkse afrekensystematiek

Ook hoeft een werkgever nog maar één keer per jaar vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting in het kader van de WKR is. Voorheen moest dit per aangiftetijdvak bekeken worden. Een derde in het oog springende vereenvoudiging betreft het keuzeregime.

Om de verbeterde aspecten budgetneutraal te kunnen dekken, zal de vrije ruimte worden verlaagd van 1,5% naar 1,2% van de totale loonsom van een bedrijf.

De maatregelen worden meegenomen in het Belastingplan 2015 dat op Prinsjesdag aangeboden zal worden aan de Tweede Kamer en ingaan per 1 januari 2015.

De basis van de werkkostenregeling, die begin 2011 werd geïntroduceerd, blijft ongewijzigd. Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers hun personeelsleden tot een vooraf vastgesteld percentage van de totale loonsom onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten. Binnen de werkkostenregeling is het niet nodig om de verstrekkingen per werknemer bij te houden, maar kan dat bedrijfsbreed.