Wel renteaftrek eigen woning in aanbouw

De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat vanaf het moment van sluiten van de koop- /aannemingsovereenkomst er sprake is van een woning in aanbouw als het aannemelijk is dat de woning uiterlijk in het derde jaar na aankoop van de grond als hoofdverblijf van belastingplichtige gaat fungeren.

De Hoge Raad had geoordeeld dat de rente pas aftrekbaar is vanaf het moment van heien of het leggen van de fundering, zie ook Renteaftrek woning in aanbouw?

De staatssecretaris vindt deze uitleg van ‘woning in aanbouw’ niet in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever. Uit de wetsgeschiedenis is af te leiden dat de wetgever een ‘woning in aanbouw’ ook al aanwezig acht als de belastingplichtige concrete stappen heeft gezet waaruit redelijkerwijs kan worden opgemaakt dat de bouwwerkzaamheden binnen afzienbare tijd gaan beginnen.
Daarom heeft hij bepaald dat er sprake is van een ‘woning in aanbouw’ in de volgende situatie:

  • bij nieuwbouw: vanaf het tijdstip waarop de koop-aannemingsovereenkomst is gesloten. De belastingplichtige moet dan wel aannemelijk maken dat de woning in aanbouw uitsluitend bestemd is om als eigen woning/hoofdverblijf te gaan fungeren, in het kalenderjaar waarin die overeenkomst is gesloten, of één van de drie daaropvolgende jaren.
  • bij een bouwkavel: de feiten en omstandigheden in de concrete situatie zijn beslissend om te bepalen vanaf welk tijdstip er sprake is van een woning in aanbouw. Financiën keurt goed dat de fiscale status van ‘woning in aanbouw’– en daarmee de renteaftrek – in ieder geval ingaat zes maanden voorafgaand aan de start van de feitelijke bouwwerkzaamheden. De belastingplichtige moet dan wel aannemelijk maken dat de woning in aanbouw vanaf dat tijdstip – van zes maanden voorafgaand aan de start van de bouw – uitsluitend bestemd is om als eigen woning te gaan dienen.

Het ministeriële besluit is op 5 december 2014 in werking getreden, en werkt terug tot en met 3 oktober 2014, de datum waarop de Hoge Raad de arresten heeft gewezen.