Wacht met dividend uitkeren tot 2014

Hebt u een aandelenbelang van minimaal 5% in een vennootschap? Dan bent u in Box 2 over dividenden en boekwinsten bij verkoop van de aandelen 25% aanmerkelijkbelang heffing verschuldigd. Het tarief wordt in 2014 tijdelijk verlaagd van 25% naar 22%. Hierbij geldt wel dat het inkomen uit aanmerkelijk belang niet hoger mag zijn dan € 250.000.

TIP Gelet op de tariefverlaging kan het aantrekkelijk zijn pas in 2014 (wel na 1 januari 2014, vanwege de peildatum van box 3!) dividend uit te keren dan wel pas in dat jaar de aandelen te vervreemden of te schenken.

LET OP U mag per 1 oktober 2012 alleen winst laten uitkeren via uw BV indien de financiële positie van de BV dit toelaat, zie Uitkerings- en balanstoets bij winstuitkering e.a.

LET OP Is in de vennootschap tevens een pensioenvoorziening of een stamrecht aanwezig, dan moet er na een dividenduitkering voldoende vermogen overblijven om de commerciële waarde van de pensioenvoorziening en de stamrechtverplichting te dekken. Veelal staat een pensioenvoorziening namelijk voor de lagere fiscale waarde op de balans. Blijft er onvoldoende vermogen over om het verschil tussen de commerciële en fiscale waarde te dekken, dan stelt de Belastingdienst zich op het standpunt dat sprake is van een belaste afkoop van het pensioen.

LET OP In de meeste pensioenovereenkomsten is ook een partnerpensioen opgenomen dat ingaat op het moment van overlijden van de partner. Als de DGA overlijdt voor zijn pensionering moet de BV direct beginnen met het uitbetalen van het partnerpensioen. Hiervoor mag fiscaal geen voorziening gevormd binnen de BV. Als de BV dit risico niet extern heeft verzekerd, dan moet hier ook rekening mee gehouden bij de beoordeling.

CONCLUSIE Met een pensioenregeling in eigen beheer zal niet snel de mogelijkheid zijn voor een dividenduitkering, zonder het risico van afkoop.