Vrijstellingen overdrachtsbelasting bij herverkaveling en inrichting landelijk gebied

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft in een geactualiseerd besluit twee nieuwe goedkeuringen opgenomen waarbij onder voorwaarden recht bestaat op een vrijstelling in de overdrachtsbelasting.

Verdeling van een gemeenschap van samenwoners
De eerste goedkeuring betreft de verdeling van een gemeenschap van samenwoners nadat de tot de te verdelen gemeenschap behorende onroerende zaken betrokken zijn geweest bij een herverkaveling. Voor deze goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:

  1. De verkrijging vloeit voort uit de verdeling bij de financiële afwikkeling van de samenwoning of echtscheiding en wel overeenkomstig de gemaakte afspraken hierover;
  2. Er is sprake van een bepaalde, in de Wet inrichting landelijk gebied (WILG) aangeduide herverkaveling;
  3. De toewijzing op grond van de herverkaveling vindt plaats binnen vijf jaar na de beëindiging van de samenwoning;
  4. Aan de overige vereisten voor de vrijstelling voor de verdeling van een gemeenschap van samenwoners (o.a. de mate van deelgerechtigdheid in de onroerende zaak) is voldaan.

Verkrijging in verband met de Wet inrichting landelijk gebied
De tweede goedkeuring betreft een verkrijging op grond van de Wet inrichting landelijk gebied (WILG) waarbij in geval bij de voorbereiding of de uitvoering van een inrichtingsplan van de WILG onroerende zaken worden verkregen.
In de Wet op belastingen van rechtsverkeer is alleen in een vrijstelling voorzien voor de verkrijging bij akte van toewijzing van de WILG, maar niet voor de verkrijging in geval van de voorbereiding of de uitvoering van een inrichtingsplan in de zin van de WILG. Voor deze vrijstelling geldt als voorwaarde dat voor de verkrijging schriftelijk toestemming is verleend door gedeputeerde staten van de provincie, waarin het in te richten gebied is gelegen.

Het besluit is op 4 juli 2013 in werking getreden.

Bron: Ministerie van Financiën, 21-6-2013, nr. BLKB2013/642M (gepubliceerd 3-7-2013).