Vrijstelling kwijtscheldingswinst en rechtspersoon

De vrijstelling voor kwijtscheldingswinst is een vrijstelling voor winst die ontstaat als een schuldeiser afziet van het innen van een schuld die uw BV bij hem heeft. In dat geval levert dit u winst op.

Van een belaste kwijtscheldingswinst kan geen sprake zijn als de schuld/lening onzakelijk is.

De Hoge Raad heeft in de casus HR 18 december 2015 ECLI:NL:HR:2015:3599 geformuleerd wanneer een geldlening als onzakelijk kan worden aangemerkt. Dat kan (alleen) in de veronderstelling dat de geldverstrekker het debiteurenrisico heeft aanvaard met de bedoeling het belang van een gelieerde persoon te dienen in diens hoedanigheid van aandeelhouder of dochtervennootschap.
Vergelijk ACLI:NL:HR:2011:BN3442.

Behalve in aandeelhoudersrelaties kan er ook een onzakelijke lening zijn, als vanwege persoonlijke betrekkingen tussen natuurlijke personen een debiteurenrisico wordt aanvaard, dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen. Zie Vrijstelling kwijtscheldingswinst en IB onderneming.

Voor meer informatie zie ook Verder fiscaal.