Voorziening voor transitievergoeding

Kan er een voorziening worden getroffen voor een transitievergoeding?

Voorwaarden voor een voorziening

Als u ten laste van de winst een voorziening wilt vormen, gelden er drie voorwaarden die in een eerder arrest door de Hoge Raad zijn geformuleerd:

  1. vereist is dat de uitgaven hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden die zich in de periode voorafgaande aan de balansdatum hebben voorgedaan;
  2. die toekomstige uitgaven kunnen ook aan die periode worden toegerekend, en
  3. ter zake van die toekomstige uitgaven bestaat een redelijke mate van zekerheid dat ze zich zullen voordoen.

Voorbeelden

Voorbeelden waarbij mogelijkerwijze een voorziening voor transitievergoeding getroffen mag worden zijn:

  1. U kunt voldoende hard maken dat er in de nabije toekomst ontslagen gaan vallen.
  2. U bent met een bepaalde werknemer reeds in gesprek over zijn slechte functioneren en een ontslag is redelijkerwijs de verwachting.