Voorstel 2e Kamer pensioen DGA

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de Tweede Kamer door middel van een brief geïnformeerd over de knelpunten in het DGA pensioen en de mogelijke oplossingsrichtingen. De oplossing kan ook een nieuw systeem worden ter vervanging van het huidige systeem.

Belangrijkste wens

Een belangrijke wens daarbij is om de voor de oude dag gereserveerde gelden beschikbaar te houden voor de financiering van de onderneming.

Knelpunten

De pensioenopbouw in eigen beheer geeft de volgende knelpunten:

  1. De ingewikkelde waarderings- en berekeningssystematiek met  actuariële grondslagen, waarvoor dure specialisten nodig zijn.
  2. De verschillen tussen de fiscale en de commerciële waardering. De fiscale dotatie wijkt af op het punt van de te hanteren rekenrente, de leeftijdterugstelling en de indexering. Door de fiscaal hogere rekenrente is de fiscale dotatie lager dan de premie die aan een externe verzekeraar betaald zou moeten worden.
  3. Kleine rechtspersonen kunnen voor het opstellen van de jaarrekening uitgaan van de fiscale regels. Daardoor lijkt het eigen vermogen groter dan het werkelijk is (gevolgen voor de dividenduitkering).
  4. Bij echtscheiding kan het zijn dat het pensioen tegen de waarde in het economisch verkeer moet worden afgedragen aan een verzekeraar, terwijl de pensioenvoorziening te laag is door de fiscale regelgeving.

Oplossingsrichtingen

  1. Opbouw pensioen in eigen beheer geheel afschaffen.
  2. De fiscale pensioenverplichting ook berekenen op commerciële basis.
  3. De fiscale voorziening gebruiken voor het herrekenen van de pensioenaanspraken.
  4. Een nieuw systeem invoeren los van salaris en loonbelasting, bijvoorbeeld jaarlijkse dotatie mits er winst wordt gemaakt.Deze voorziening mag dan alleen in de BV worden gehouden waar ook de onderneming wordt gedreven, dus los van de eventuele holding BV. Er wordt ook niet meer opgerent en er is geen sprake meer van pensioenverevening.

Naar aanleiding van deze brief is het kabinet bereid om in overleg met het parlement na te gaan of de huidige wetgeving nog voldoet aan de maatschappelijke behoeften, of dat een alternatieve vormgeving mogelijk en wenselijk is. Afhankelijk van dit overleg kan worden besloten of en zo ja, welke aanpassingen van wet- en regelgeving wenselijk zijn.

Voor meer informatie over het DGA pensioen, zie Pensioen in eigen beheer.

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig, dan helpen wij u graag of verwijzen u door naar de aan ons gerelateerde pensioendeskundigen. U kunt met ons contact opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of mobiel op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.