Verstrekking DGA lening of kapitaal?

De civielrechtelijke vorm is fiscaal uitgangspunt voor de vraag of er sprake is van kapitaal of van een lening.

Drie kenmerken voor kapitaal:

  1. de vergoeding is afhankelijk van de winst en
  2. de schuld is achtergesteld bij de concurrente schuldeisers en
  3. de schuld heeft geen vaste looptijd en is alleen opeisbaar bij faillissement, uitstel van betaling of liquidatie.

LET OP Aan alle drie de voorwaarden moet zijn voldaan.

Voorwaarden geldlening

  1. Een bedongen en zakelijke rente.
  2. Een aflossingsdatum of aflossingsschema verplicht.
  3. Een zekerheid of onderpand is verplicht.

Dit laatste punt is vaak een struikelblok. Dit kan onder bepaalde omstandigheden worden opgevangen door een hogere rente af te spreken.

Door de belangenverstrengeling van de DGA met zijn BV, is een belangrijk criterium de vraag of een willekeurige derde in die situatie eenzelfde geldlening zou verstrekken onder dezelfde voorwaarden.