Vermogensbeheer normaal of meer dan normaal?

Het antwoord op de vraag of er sprake is van “normaal” of “meer dan normaal” vermogensbeheer is bepalend voor de boxentoepassing in de inkomstenbelasting.
Normaal vermogensbeheer valt in box 3. Meer dan normaal vermogensbeheer valt in box 1: resultaat uit overige werkzaamheden. Winst uit onderneming laten wij hier even buiten.

De grens tussen “normaal” en “meer dan normaal” vermogensbeheer is niet altijd even duidelijk.
Duidelijk is dat het houden van een deposito een vorm van normaal vermogensbeheer is, maar dat de werkzaamheden van een zelfstandige effectenhandelaar op de effectenbeurs een meer dan normaal vermogensbeheer is.

In het Nederlandse belastingrecht speelt het bronnenstelsel nog steeds een belangrijke rol. Er is sprake van een bron van inkomen, indien:

  1. wordt deelgenomen aan het economisch verkeer;
  2. een geldelijk voordeel wordt beoogd;
  3. er een redelijk verwachting is dat de bron een aantoonbaar positieve opbrengst zal geven.

De jurisprudentie inzake “normaal” of “meer dan normaal” vermogensbeheer richt zich op drie hoofdlijnen.

  1. Aard en omvang van de activiteiten.
  2. Beoogd rendement en risico.
  3. Samenstelling en omvang van het vermogen.

Ad 1. Aard en omvang van de activiteiten

In eerste instantie worden de desbetreffende activiteiten van de belastingplichtige vergeleken met wat een doorsnee particuliere belegger in het desbetreffende geval zou doen.
Dus bijvoorbeeld hoeveel arbeid heeft dit de investeerder gekost in vergelijking met een doorsnee particuliere belegger.
Of is de arbeid die in zijn totaliteit moet worden uitgevoerd zo hoog, dat de inkomsten niet meer als belegging, maar als onderneming of andere economische activiteit moeten worden beschouwd.
LET OP Arbeid verricht door derden telt daar niet bij en kan daar dus buiten gelaten worden.

Ad 2. Beoogd rendement en risico

Naarmate meer rendement wordt behaald en meer risico wordt genomen (de meerwaardetoets) des te eerder spreekt de fiscaal rechter van meer dan normaal vermogensbeheer. Ook de factor arbeid speelt daarin een rol als er meer arbeid moet worden ingezet om het beoogde rendement te behalen, dan is er eerder sprake van meer dan normaal vermogensbeheer.

Ad 3. Samenstelling en omvang van het vermogen

Steekt de belegger zijn gehele vermogen in het beleggingsobject en spreidt dit vermogen niet over meerdere beleggingsvormen, dan kan er eerder sprake zijn van een economische activiteit dan van een belegging in box 3. Hier kun je overigens ook anders over denken.
Ook de snelheid waarmee het vermogen wordt omgezet in stenen en weer terug, speelt een rol evenals de frequentie van aankoop en verkoop, de inzet van marktkennis en relaties. Wanneer hiervan duidelijk sprake is dan is er eerder sprake van meer dan normaal vermogensbeheer, afhankelijk ook van de aard van het object.

Voorlopige conclusie

De grens van normaal of meer dan normaal vermogensbeheer is niet eenvoudig te trekken. Dat zal aan de hand van de feitelijke casus moeten worden bekeken.