Verkeersboete en verhaal op de werknemer

Een werknemer begaat een verkeersovertreding tijdens het uitoefenen van zijn dienstbetrekking.
De werkgever betaalt de verkeersboete en verhaalt de boete niet op zijn werknemer. In deze handreiking leest u de fiscale gevolgen.

Er kunnen 2 situaties worden onderscheiden:

1. De boete is aan de werknemer opgelegd. Dit is het geval als het kenteken van de auto is
geregistreerd op naam van de werknemer. De werkgever kan ervoor kiezen om de boete te
vergoeden.
2. Het kenteken van de auto is geregistreerd op naam van de werkgever waardoor de boete aan
de werkgever is opgelegd. De werkgever kan er dan voor kiezen de boete niet op de
werknemer te verhalen.

Situatie 1: verkeersboete wordt aan de werknemer opgelegd

a. Is er sprake van loon?
Als een werkgever een boete vergoedt die is opgelegd aan de werknemer, dan is het loon.

b. Kan de werkgever kiezen voor werknemersloon of eindheffingsloon?
De vergoeding van een geldboete is verplicht werknemersloon (artikel 31, lid 4, onderdeel c Wet op de loonbelasting 1964). De werkgever kan er niet voor kiezen om de vergoeding aan te wijzen als eindheffingsloon en onder de werkkostenregeling te laten vallen.

Situatie 2: verkeersboete opgelegd aan de werkgever

a. Is er sprake van loon?
Dat hangt ervan af of de werkgever de boete kan verhalen op de werknemer. In de meeste gevallen mag de werkgever verhalen. Dit kan alleen niet als de werknemer de overtreding heeft begaan door een opdracht die hij van de werkgever heeft gekregen.
Voorbeeld: de werknemer heeft van de werkgever de opdracht gekregen om harder te rijden om verloren tijd in te halen.

Verhaalbare boete
Mag een werkgever een boete op de werknemer verhalen maar doet hij dat niet? Dan is sprake van een voordeel voor de werknemer. Als de werknemer met zijn eigen auto had gereden, had hij de boete zelf moeten betalen. Er is daarom sprake van loon voor de werknemer.

Niet-verhaalbare boete
Als een werkgever een boete niet mag verhalen op de werknemer dan is geen sprake van loon voor de werknemer.

b. Kan de werkgever kiezen voor werknemersloon of eindheffingsloon?
Verhaalt een werkgever een boete niet op de werknemer en is hierdoor sprake van loon? Dan kan de werkgever ervoor kiezen om dit bij de werknemer te belasten of aan te wijzen als eindheffingsloon en onder de werkkostenregeling te laten vallen. Er is in dit geval dus géén sprake van verplicht werknemersloon (artikel 31, lid 4, onderdeel c Wet op de loonbelasting).
Als de werkgever kiest voor eindheffingsloon dan komt dit ten laste van de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.  Aan de gebruikelijkheidstoets is voldaan. Het is niet ongebruikelijk dat een werkgever de belasting over een verhaalbare boete voor zijn rekening neemt.