Verhuur vakantiewoning en belastingen

Een vakantiewoning als belegging kan (tegenwoordig) een redelijk alternatief zijn voor spaargeld.
U moet er wel rekening mee houden dat bij de aankoop 2% overdrachtsbelasting is verschuldigd
(of 21% omzetbelasting bij aankoop van een nieuwe nog niet eerder in gebruik genomen vakantiewoning), zie
Overdrachtsbelasting.

Omzetbelasting

Verhuurt u de vakantiewoning (onroerende zaak) vanuit privé, dan kan er voor de omzetbelasting sprake zijn van een vermogensbestanddeel. Dan dient u zich als btw-ondernemer aan te melden en dan is de (eventuele) btw over de koopsom en andere exploitatiekosten aftrekbaar. Voorwaarde is dat u de vakantiewoning op jaarbasis voor meer dan 140 dagen verhuurd.

Verhuurt u via een verhuurorganisatie dan bent u altijd ondernemer voor de omzetbelasting als de verhuur gebeurt aan personen die daar tijdelijk verblijven. De 140-dagennorm geldt dan dus niet.

LET OP Gebruikt u de woning ook deels privé dan is de btw slechts aftrekbaar voor zover die aan de verhuurperiode is toe te rekenen.

LET OP Wijzigt het aandeel privégebruik in de negen jaar volgend op de aankoop, dan is de herzieningsregeling van toepassing. Deze herziening blijft achterwege als de herziening minder is dan 10% van de in enig jaar aan dat jaar toe te rekenen in aftrek gebrachte btw.

TIP Eventueel is de Kleine ondernemersregeling (KOR) van toepassing.

Inkomstenbelasting

Voor de inkomstenbelasting valt de vakantiewoning in box 1. De WOZ-waarde geldt daarbij als waarderingsgrondslag.