Verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Tijdelijk vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 mag iedereen van een familielid of van een derde een schenking ontvangen van maximaal € 100.000 vrij van schenkbelasting. Zie ook Schenken en erven.

Deze schenking moet wel gebruikt worden voor de aankoop van een eigen huis of voor de aflossing van een eigenwoningschuld, een restschuld, afkoop van erfpacht of een verbouwing van de eigen woning. De aflossing van de restschuld mag bovendien niet tijdelijk zijn maar structureel. Bij een schenking voor onderhoud of verbetering eigen woning, dan moet een ontbindende voorwaarde worden opgenomen

LET OP Er zitten diverse haken en ogen aan deze tijdelijk extra hoge vrijstelling. Laat u daarom goed adviseren in specifieke situaties.

LET OP Het kan zijn dat op langere termijn lenen (aan familie) aantrekkelijke is dan schenken, zie bericht Schenken of lenen voor eigen woning.

Deze nieuwe regeling vervangt tijdelijk de ‘oude’ regeling in die zin dat de leeftijdsgrenzen (tussen 18 en 40 jaar) zijn weggevallen. Zie Tarieven schenkbelasting. Bovendien behoeft er geen directe familierelatie meer te zijn tussen schenker en ontvanger.

LET OP De schenker moet van te voren aangeven dat de begiftigde de schenking gebruikt voor de eigen woning en de begiftigde moet deze schenking onder deze voorwaarde aannemen. Leg dit schriftelijk vast. Bij een schenking voor onderhoud of verbetering van de eigen woning moet als ontbindende voorwaarde worden opgenomen dat het geld binnen twee kalenderjaren moet zijn besteed.

LET OP In de aangifte schenkbelasting moet een beroep op deze vrijstelling worden gedaan. Voor een schenking in 2013 moet dat gebeuren voor 1 maart 2014 en bij een schenking in 2014 voor 1 maart 2015.

LET OP Je kunt maar één keer gebruik maken van de verhoogde schenkingsvrijstelling. Je kunt dus niet in 2013 een deel en in 2014 een ander deel van de € 100.000 schenken.

LET OP Als ouders bij een schenking aan hun kind al eerder gebruik hebben gemaakt van de verhoogde vrijstelling, dan komt dit bedrag in mindering op het vrijgestelde bedrag van € 100.000.
TIP Dit geldt niet voor anderen dan de ouders.

TIP Men kan bij de schenking bepalen dat het bedrag van de schenking op een later tijdstip door de schenker weer geheel of gedeeltelijk kan worden teruggevorderd. Dat moet wel schriftelijk gebeuren via een onderhandse akte.

TIP Ook kan in deze akte worden bepaald, dat het bedrag van de schenking alleen toekomt aan de begiftigde en niet aan diens echtgenoot. Bij scheiding valt deze schenking dan buiten de boedelverdeling. Ook in geval van gemeenschap van goederen.

LET OP  Ga wel na of de financiële instelling in dit specifieke geval toestaat om boetevrij af te lossen en in welke mate dat dan mag.

Indien u vragen heeft of advies nodig, bijvoorbeeld bij het opstellen van de onderhandse akte dan wij helpen u graag. U kunt met ons contact opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of mobiel op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.