Veranderingen voor de Jeugd-ggz

In het nieuwe jeugdstelsel valt alle jeugdhulp onder één wet.

Hiermee wordt de jeugd-ggz vanuit de Zvw en de AWBZ (zorg voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met psychische problemen en stoornissen, inclusief dyslexie), WMO en BJZ (toeleiding, dienstverlening, collectieve preventie), BOPZ respectievelijk WvGGZ, (onvrijwillige zorg opgelegd door rechter), jeugdbescherming en jeugdstrafrecht naar de Jeugdwet overgeheveld.

De verantwoordelijkheid daarvoor komt bij de gemeenten te liggen. Zij gaan onder andere sturen op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van deze vorm van jeugdhulp.