Veranderingen in werkkostenregeling 2015

Een aantal veranderingen in de Werkkostenregeling 2015 is al bekend en in de miljoenennota 2015 definitief geworden:

 1. Een personeelsfeest (of kerstborrel met hapjes en drankjes) is alleen nog onbelast als dat op de werkplek wordt gehouden, bijvoorbeeld de kantine of het magazijn. De nihilwaardering. Dit geldt ook voor een receptie of jubileumfeest op de werkplek. Een werkplek wordt gedefinieerd als een plaats waarvoor u arbo verantwoordelijk bent.
 2. Consumpties mogen op de werkplek niet belastingvrij worden vergoed, maar alleen nog belastingvrij worden verstrekt, mits die geen deel uitmaken van een maaltijd.
  LET OP
  Kopen uw werknemers bijvoorbeeld in de pauze wat kleins bij de supermarkt, dan wordt vergoeding hiervan gezien als onderdeel van het loon, waarop gewoon loonbelasting van toepassing is.
 3. Gereedschappen, telefoons, computers, tablets en dergelijke apparatuur (ICT middelen) kunnen onbelast verstrekt of vergoed worden, maar ….zie punt 4 hierna.
 4. Voor de onder 3 genoemde apparaten etc. geldt een noodzakelijkheidscriterium, d.w.z. dat deze zonder meer nodig zijn voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. De fiscus moet het tegendeel bewijzen.
 5. TIP Een fiets voor het woon-werkverkeer kan niet meer belastingvrij worden vergoed. 2014 is dus het laatste jaar dat dit kan.
 6. Het voordeel van een renteloze personeelslening wordt belast tegen de normale rente die men bij een bank betaalt. TIP tenzij het een personeelslening is voor een (elektrische) fiets of elektrische scooter.
 7. Producten uit het eigen bedrijf kunnen niet meer met 20% korting tot een maximum van € 500 per jaar worden gekocht. Het niet gebruikte deel mag niet meer naar volgend jaar worden verschoven.
 8. Het kerstpakket wordt geheel belast.

TIP Indien u vrije ruimte over heeft dan kunt u die benutten voor extra vergoedingen of verstrekkingen, bijvoorbeeld een bonus tot een maximum van € 2.400.

LET OP De gebruikelijkheidstoets blijft wel gelden.

Eindheffing

Indien de vrije ruimte wordt overschreden, dan bedraagt de eindheffing 80%.

TIP Dat kan soms minder werkgeverslasten geven dan een nettobonus.

Afrekensystematiek

In de Wet Loonbelasting wordt een nieuwe afrekensystematiek opgenomen. De inhoudingsplichtige hoeft maar één keer per jaar de verschuldigde belasting te berekenen. Na afloop van het kalenderjaar kan de inhoudingsplichtige berekenen wat de totale loonsom is van het verstreken kalenderjaar waarover bij de werknemer is geheven (kolom 14-loon) en daaruit afleiden wat zijn vrije ruimte is en of die is overschreden. De eventueel verschuldigde belasting dient de inhoudingsplichtige dan aan te geven in het eerste tijdvak van het nieuwe kalenderjaar.

Concernregeling

In de Wet Loonbelasting wordt een concernregeling geïntroduceerd waarmee de verschuldigde belasting bij overschrijding van de vrije ruimte op concernniveau vastgesteld kan worden en afgedragen. Bij de concernregeling worden de deelnemende inhoudingsplichtigen tezamen als één inhoudingsplichtige beschouwd voor de bepaling van de verschuldigde belasting met betrekking tot een aantal eindheffingsbestanddelen. Alle tot het concern behorende vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor deze belastingschuld.