Uitkerings- en balanstoets bij winstuitkering e.a.

U mag sinds 1 oktober 2012 alleen winst laten uitkeren via uw BV indien de financiële positie van de BV dit toelaat.
Deze regel is in het leven geroepen om de crediteuren te beschermen. Door middel van de zogenaamde balanstoets en de uitkeringstoets toont u aan dat de BV ook na een eventuele uitkering nog steeds kan voldoen aan haar financiële verplichtingen. Deze toetsen moeten gedaan worden voordat er winst kan worden uitgekeerd.
De toetsen gelden zowel voor bestaande als voor na 1 oktober 2012 opgerichte BV’s.
LET OP Deze  toets dienen ook te gebeuren bij andere vormen van uitkering aan aandeelhouders, zoals bijvoorbeeld inkoop, intrekking of afstempeling van eigen aandelen.

Begrippen balanstoets en uitkeringstoets

Balanstoets: De algemene vergadering moet bij het vaststellen van de hoogte van de uitkering er voor te zorgen dat het eigen vermogen van de bv niet kleiner wordt dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden gehouden.

Uitkeringstoets: Het bestuur van de bv moet toetsen of de vennootschap na uitkering zal kunnen blijven voldoen aan haar financiële verplichtingen. Daarbij wordt rekening met een termijn van een jaar, maar er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor deze periode langer wordt.

Bij de uitkeringstoets moet ook rekening worden gehouden met de waarde in het economisch verkeer van de pensioen- en of stamrechtverplichtingen, investerings- en aflossingsverplichtingen en mogelijke claims.
LET OP De waarde in het economisch verkeer van de pensioen- en of stamrechtverplichtingen kan (aanzienlijk) hoger zijn dan de fiscale waardering conform de balans. Gevolg daarvan is dat een dividenduitkering nagenoeg ontoelaatbaar is in een dergelijk geval.

Aandachtspunten

De analyse van de financiële situatie zal bij normale bedrijfseconomische ontwikkelingen geen knelpunten geven. De analyse zal grondiger moeten gebeuren bij bijzondere omstandigheden zoals:

  • Verwachte knelpunten om een aflopende lening over te sluiten.
  • (Grote) debiteuren die niet aan hun verplichtingen voldoen.
  • Verliezen van omzet.
  • Mogelijke schadeclaims.

 Berekening van de uitkeringsruimte

Om de uitkeringsruimte te berekenen zijn met name 2 indicatoren aangewezen, de quick ratio en de operationele kasstroom.

a. De quick ratio is een kengetal om de liquiditeit van een onderneming te vast te stellen. Dit geeft de mate aan waarmee de onderneming de kortlopende schulden kan voldoen uit de vlottende activa minus de voorraden. In formule: Vlottende activa minus voorraden / kortlopende schulden. De quick ratio moet dan groter dan 1 zijn om te kunnen en mogen uitkeren.

b. De operationele kasstroom is de in- en uitstroom van liquide middelen bij een onderneming. Deze geeft een indicatie voor de aflossingscapaciteit van de onderneming, de mogelijkheid om nieuwe investeringen te doen en de operationele activiteiten te kunnen voortzetten. In formule: resultaat na belastingen + afschrijvingen +/- waardeveranderingen +/- mutaties in de voorzieningen +/- mutaties in het werkkapitaal. Dit komt in grote lijnen overeen met het zogenaamde kasstroomoverzicht.

Bestuursbesluit en aansprakelijkheid

De uitkeringstest is een taak van het bestuur van de bv. Alle belangen van de bij de BV betrokkenen moeten meewegen in het besluit. LET OP De uitkeringstest geeft een indicatie.

Voor het bestuur is het belangrijk om de aandeelhouders tijdig en voldoende te informeren over een eventuele weigering.

De bestuurders zijn bij een onjuiste toepassing van de uitkeringstest hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort. Het tekort is het bedrag van de uitkering + de wettelijke rente. Een bestuurder kan ontkomen aan de hoofdelijke aansprakelijkheid, indien hij kan aantonen dat het hem niet te verwijten is en hij maatregelen heeft getroffen om de gevolgen van de onterechte uitkering te beperken.
Een bestuurder kan een aandeelhouder vragen om te worden gevrijwaard van aansprakelijkheid.

Indien de aandeelhouders hebben geweten of behoorden te weten dat de uitkering zou kunnen leiden tot betalingsonmacht, dan moeten zij terugbetalen.

Indien u vragen heeft of advies nodig, dan wij helpen u graag. U kunt met ons contact opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of mobiel op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.