Toegang aandeelhoudersvergadering

De volgende belanghebbenden hebben toegang tot de vergadering van aandeelhouders

  1. Aandeelhouders, ongeacht het aantal aandelen dat ze in bezit hebben, of de soort.
    Sinds de invoering van de nieuwe wettelijke BV-bepalingen kan een BV stemrechtloze aandelen hebben. De houders daarvan hebben alleen recht op hun aandeel in de winst. Ze hebben wel toegang tot de vergadering en mogen daar het woord voeren, maar mogen niet stemmen.
  2. Gevolmachtigden. Een aandeelhouder kan zich in de vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde via een schriftelijke volmacht. De gevolmachtigde mag namens de aandeelhouder het woord voeren en zijn stem uitbrengen. De statuten van de BV kunnen de bevoegdheid tot vertegenwoordiging beperken. De wet zegt echter dat een advocaat, (kandidaat-)notaris of accountant altijd als gevolmachtigde mag optreden, ongeacht wat er in de statuten staat.
  3. Directie en commissarissen hebben altijd toegang tot de vergadering van aandeelhouders. Ze moeten in de gelegenheid worden gesteld om advies uit te brengen. Krijgen ze daartoe niet de kans, dan kunnen besluiten van de vergadering achteraf door de rechter worden vernietigd. Dat geldt dus óók als er in de vergadering wordt besloten tot het ontslag van een directeur. Een directeur of commissaris kan ook optreden als gevolmachtigde van een aandeelhouder. Dan mag hij dus meestemmen over een besluit. Dit doet hij dan als gevolmachtigde en niet als directeur of commissaris.
  4. Bij certificaten van aandelen moet bij de uitgifte van de certificaten zijn bepaald of er daaraan vergaderrechten zijn toegekend. Zo ja, dan hebben certificaathouders toegang tot de vergadering en mogen zij daar het woord voeren. Zij hebben geen stemrecht. Dat is voorbehouden aan de aandeelhouders (bestuur van de Stichting Administratiekantoor).