Tegemoetkoming Flexwerkers (TOFA) komt eraan

Flexwerkers die door de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden, kunnen naar verwachting vanaf 22 juni bij het UWV een aanvraag doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA).
Het UWV werkt aan het inrichten en testen van het aanvraag- en uitkeringsproces. De voorwaarden voor de regeling zijn 11 juni gepubliceerd.

Mogelijke rechthebbenden

Door onder andere de referte-eis in de werkloosheidswet (WW) en de vermogens- en partnertoets in de bijstand, is er een groep werknemers met een flexibel contract, die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben, maar ook geen recht op een uitkering.
Het gaat daarbij vooral om flexwerkers – met name oproepkrachten en uitzendkrachten.
De TOFA is bedoeld als vangnet voor deze mensen als bijdrage in de kosten van hun levensonderhoud.
De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020.

Voorwaarden

  • U was op 1 april 2020 minimaal 18 jaar oud en u had nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
  • Uw sv-loon over februari 2020 was minimaal € 400.
  • Uw sv-loon over maart 2020 was minimaal € 1.
  • Uw sv-loon over april 2020 was maximaal € 550.
  • Uw sv-loon over april 2020 was minimaal 50% lager dan uw sv-loon over februari 2020 (afronding naar boven op hele procenten).
  • U kreeg over april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming in uw inkomsten.
  • Door verlies van inkomsten door de coronacrisis heeft u de tegemoetkoming TOFA nodig voor kosten voor levensonderhoud.
  • U verklaart schriftelijk, dat u als gevolg van het geleden inkomensverlies de tegemoetkoming nodig te hebben als bijdrage in de gebruikelijke kosten van het levensonderhoud.
  • U verklaart schriftelijk over de periode april 2020 geen loondervingsuitkering of een uitkering op grond van hoofdstuk 3 of artikel 78f van de Participatiewet toegekend te hebben gekregen, dan wel een naar aard en strekking vergelijkbare uitkering toegekend te hebben gekregen op grond van een buitenlandse wettelijke regeling.

Hoogte van de tegemoetkoming

De tegemoetkoming wordt toegekend over de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.
De tegemoetkoming bedraagt per kalendermaand bruto € 550.

Voor meer informatie zie het UWV.