Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)

In Nederland liggen veel waardevolle landbouwgebieden, natuurterreinen en landschappen. De provincies willen de natuurwaarden in deze gebieden graag behouden en verder ontwikkelen. Daarom verlenen zij subsidie hiervoor via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).

Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap gaat uit van afstemming en samenwerking tussen alle partijen die landschap en (agrarische) natuurgebieden beheren en een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de natuurkwaliteit.

Terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en agrariërs die landbouwgrond beheren kunnen een vergoeding krijgen voor het beheer en de inrichting van (agrarische) natuurgebieden en landschappen.

Kwaliteit staat centraal

In het (agrarisch) natuurbeheer binnen het SNL staat kwaliteit centraal. De natuur moet zich goed kunnen ontwikkelen. Hiervoor is een duurzaam, schoon en compleet Natuur Netwerk Nederland nodig met kerngebieden, ruimte voor natuurlijke processen, natuurlijk erfgoed en kwetsbare planten- en diersoorten. (Agrarisch) natuurbeheer op basis van SNL schept de randvoorwaarden hiervoor.

Praktijkkennis en beheeradviezen

Op www.natuurkennis.nl staat een bundeling van ecologische kennis over natuurbeheer en praktische beheeradviezen van beheerders, boswachters en ecologen. Deze informatie draagt bij aan een betere natuurkwaliteit.

Waarom dit subsidiestelsel?

Het SNL gaat uit van effectiever en efficiënter (agrarisch) natuurbeheer. Beheerders worden niet meer afgerekend op het natuurresultaat, bijvoorbeeld het aantal getelde planten. De vergoeding is nu gebaseerd op het gevoerde beheer (de beheermaatregelen). Ook is er meer maatwerk per gebied; er wordt rekening gehouden met regionale verschillen in het landschap. Beheerders vragen daarnaast eenvoudig en eenduidig digitaal subsidie aan.

Voor meer informatie zie Portaal Natuur en Landschap