Subsidies belast met btw?

De vraag is aan de orde of een subsidie belast is met omzetbelasting.

Uitgangspunt is, dat de subsidie is verstrekt aan een ondernemer en niet wordt gebruikt voor het verrichten van vrijgestelde prestaties door de subsidieontvanger. De btw wordt berekend over de vergoeding.

Het is niet altijd eenvoudig om op deze vraag een éénduidig antwoord te geven. Laat u zo nodig bijstaan door een belastingadviseur. In zijn algemeenheid kan hierover het volgende worden gezegd.

Als er een rechtstreeks verband bestaat tussen de subsidie en de prestatie door de ontvanger, dan is de subsidie in beginsel btw belast. De prestatie kan een levering of dienst zijn. De prestatie valt niet onder btw-vrijstellingen.

De overheid subsidieert regelmatig in de vorm van een exploitatiesubsidie (tekortsubsidie) of een budgetsubsidie. De subsidie is dan in beginsel niet belast met btw.
Als de subsidie wordt verstrekt in het algemeen belang, dan is er geen sprake van een aanwijsbare afnemer. De subsidie is dan niet belast met btw.
LET WEL Als de subsidie direct gekoppeld is aan de prijs, dan is de subsidie in beginsel wel btw-belast.

TIP Als te onderhandelen valt over de subsidievoorwaarden, kunt u wellicht proberen om de directie relatie tussen prestatie en subsidie te omzeilen.

Gevolgen voor de ontvanger van een btw belaste subsidie

LET WEL  De subsidieontvanger moet in geval van een btw belaste subsidie een factuur uitreiken aan de subsidieverstrekker. Deze factuur moet voldoen aan de Factuurvereisten.

De btw kan door de subsidieontvanger-ondernemer worden afgetrokken, indien deze wordt gebruikt voor prestaties die btw-belast zijn. Als de ondernemer zowel btw belaste als btw vrijgestelde prestaties levert zal een verdeling moeten worden gemaakt over beide soorten prestaties. De veelal daarvoor gebruikte methode is de btw in aftrek brengen op basis van de verhoudingen in de omzet tussen btw belaste en btw vrijgestelde prestaties.

Wilt u meer weten over dit lastige onderwerp of heeft u advies nodig, wij helpen u graag. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.