Subsidieregeling verwijdering asbestdaken

Vanaf 4 januari 2016 kunnen eigenaren van gebouwen, voor wiens rekening de verwijdering van het asbestdak komt, subsidie aanvragen.
Particulieren en bedrijven kunnen een subsidieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Belangrijkste voorwaarden

De geïnventariseerde oppervlakte bedraagt minimaal 35 m².

De subsidie bedraagt € 4,50 per m² verwijderd asbestdak en bedraagt maximaal € 25.000,- per adres.

Een aanvraag voor subsidie moet uiterlijk zes maanden na uitvoering van de verwijdering digitaal worden ingediend. De aanvraag gaat vergezeld van de factuur voor het verwijderen van het asbestdak. Deze factuur bevat ten minste de volgende gegevens:

  • het aantal verwijderde m2 asbestdak;
  • de datum waarop de verwijdering van het asbestdak is voltooid;
  • het nummer dat is toegewezen aan het object in het landelijk asbestvolgsysteem, waar het asbestdak onderdeel van uitmaakt;
  • de adresgegevens van het object waarvan het asbestdak is verwijderd, en
  • de ascert/SCA-code van het gecertificeerde bedrijf dat de asbestsanering uitvoert.

De subsidieaanvraag wordt afgewezen indien o.a.:

  • de verwijdering is niet uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf;
  • de verwijdering heeft plaatsgevonden voor 1 januari 2016;
  • in de aanvraag wordt verzocht om uitbetaling van de subsidie op een rekening die niet van de aanvrager is;
  • de melding van de verwijdering niet is ingevoerd in het landelijk asbestvolgsysteem.

De verdeling van de beschikbare gelden vindt plaats op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Het budget voor 2016 bedraagt € 10 miljoen. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is reeds bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar.
Voor de subsidieregeling is tot en met 2019 minimaal 75 miljoen beschikbaar. Hiermee kan dan meer dan 16 miljoen vierkante meter versneld worden gesaneerd.

Let op Het vervangen van asbesthoudende daken, waarvan de verplichting is aangegaan in 2015, kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor de fiscale regelingen MIA en VAMIL. Het is op dit moment allerminst zeker of de MIA en VAMIL ook kan worden toegepast indien de investeringsverplichting in 2016 wordt aangegaan.