Subsidieregeling transitiekosten jeugdzorg staat open

Jeugdhulporganisaties kunnen sinds 1 oktober 2014 subsidie aanvragen voor de vergoeding van bijzondere transitiekosten. Dat heeft het ministerie van VWS bekendgemaakt.

De subsidieregeling ‘Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet’ geldt voor organisaties die jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering uitvoeren.

Zij kunnen subsidie aanvragen voor drie soorten kosten:

  1. Onvermijdbare kosten die een organisatie maakt om in 2015 continuïteit van een voorziening te garanderen.
  2. Onvermijdbare kosten als gevolg van langdurige verplichtingen, bijvoorbeeld een afvloeiingsregeling voor het personeel of doorlopende huur.
  3. Kosten die samenhangen met voorschotten als de betaling voor een voorziening lang op zich laat wachten doordat er veel gemeenten bij betrokken zijn.

De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) beoordeelt aanvragen voor de subsidie en adviseert staatssecretaris Martin van Rijn van VWS over toekenning.
De criteria die de TAJ daarbij hanteert, zijn uitgewerkt in drie toetsingskaders: Toetsingskader onvermijdbare kosten als gevolg van langdurige verplichtingen, Toetsingskader bevoorschotting voorziening en Toetsingskader continuïteit van zorg.

Bron: VWS; VNG

Lees meer in: Jeugdzorg