Subsidieregeling praktijkleren

Per 1 januari 2014 wordt de afdrachtsvermindering onderwijs vervangen door de Subsidieregeling Praktijkleren. Deze regeling wordt uitgevoerd door het Agentschap NL.
De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

De subsidieregeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is en op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Informatiebijeenkomsten Bedrijven & Intermediairs

In maart 2014 worden informatiebijeenkomsten georganiseerd in het land waarbij bedrijven, opleidingsbedrijven en intermediairs welkom zijn. Daar wordt ook de aanvraagprocedure behandeld. Tijdens de sessies zijn adviseurs van Agentschap NL aanwezig zijn om direct vragen te beantwoorden. Deze data worden medio januari bekendgemaakt.

Werkgevers

De werkgever ontvangt subsidie naar tijdsgelang. Daardoor kan iemand elk moment van het studiejaar starten bij een werkgever. Ook als een leerling, deelnemer, student, promovendus of toio stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft dus geen volledig jaar begeleiding te geven om subsidie aan te kunnen vragen.

Opleidingsbedrijven

Opleidingsbedrijven zijn werkgevers die als belangrijkste doelstelling hebben het opleiden van vakbekwame medewerkers binnen de sector techniek. Deze doelstelling leidt ertoe dat deze (non-profit)organisaties behoefte hebben aan een eerdere betaling van de vergoeding. Daar wordt als overgang eenmalig in voorzien. Zij krijgen daarbij niet meer middelen dan andere werkgevers. Wel kunnen zij een deel daarvan eerder ontvangen.

Doelgroepen

Bedrijven komen in aanmerking voor subsidie als zij binnen een van de hierna volgende categorieën begeleiding bieden:

 • Vmbo
  Leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo.
 • Mbo
  Deelnemers aan een mbo-opleiding, voor zover het om een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gaat.
 • Hbo
  Studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving). Hierbij bestaat de opleiding uit een combinatie van leren en werken. De werkcomponent moet onderdeel uitmaken van de opleiding. Dat geldt zowel voor duaal als voor deeltijd hbo.
 • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)
  Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO. Over hun loonkosten moeten afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke rechtspersoon.
  Werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek doen of een opleiding volgen tot technologisch ontwerper. Deze werknemers doen promotieonderzoek of volgen de opleiding op basis van een overeenkomst tussen die organisatie en een universiteit, die de werknemer begeleidt.
  ​Als technologisch ontwerpers in opleiding bij het 2e deel van hun reguliere opleiding hun ontwerpopdracht bij een privaatrechtelijke rechtspersoon uitvoeren, kan de begeleidende partij ook subsidie ontvangen.

Alle andere doelgroepen uit de afdrachtsvermindering onderwijs zijn komen te vervallen.

Hoe wordt het subsidiebedrag berekend?

Het subsidiebedrag voor een werkgever of opleidingsbedrijf per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor een categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijk- of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie binnen die categorie. Het maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

LET OP De subsidie wordt na afloop van het studiejaar pas verstrekt.  Het beschikbare jaarbudget wordt na afloop van het studiejaar verdeeld over de aanvragen. De subsidie kan dus lager uitkomen dan de € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

LET OP De subsidieaanvraag kan tot en met 15 september 17.00 uur worden aangevraagd.

Voorwaarden

 1. Voor elke doelgroep is de eis dat de begeleiding moet gebeuren op grond van een praktijkovereenkomst.
 2. In het mbo moet moet in elk studiejaar tenminste 200 uur begeleidend onderwijs en 610 uur beroepspraktijkvorming worden gerealiseerd. De deelnemer of student moet een volledig onderwijsprogramma voor een erkend kwalificerend diploma volgen.
 3. De opleidingen moeten zijn ingeschreven in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo) of het centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho).

Uitvoering en controle

Agentschap NL voert de regeling uit met het doel om de aanvraag zo eenvoudig mogelijk te maken voor de werkgever. De aanvraag kan digitaal worden ingediend en u heeft geen andere gegevens nodig dan nu al in uw bezit zijn zoals de praktijkleerovereenkomst. In de controle- en handhavingsfunctie zal Agentschap NL controleren of een werkgever aan alle eisen voldoet.

Als u vragen heeft of advies nodig hebt, dan helpen wij u graag. U kunt met ons contact opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of mobiel op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.