Stagiaires

Kenmerken van een stagiair

Bij het stagelopen staat het leeraspect centraal. Als dat niet zo is, dan is er veelal juridisch gezien een arbeidsovereenkomst. De stagiaire heeft dan recht op het minimumloon. De inwerkperiode mag dan ook niet als stage worden aangemerkt.
LET OP De werkzaamheden van een stagiair moeten zich duidelijk onderscheiden van een gewone werknemer.

De meest kenmerkende elementen van een stage zijn:

  1. Een stageovereenkomst.
  2. Een duidelijk leerplan, waarin de beoogde leerdoelen concreet benoemd zijn.
  3. De stage is primair gericht op leren en niet op werken.
  4. Bij het werk staat het leeraspect van de stagiair centraal.
  5. De begeleiding van de stagiair is gericht op het leeraspect en niet op productie.
  6. De stageplaats is een additionele plaats en neemt dus geen werkplek in die normaliter door een werknemer wordt bezet
  7. Bij voorkeur, maar niet noodzakelijk, zijn de gemaakte afspraken vastgelegd in een overeenkomst tussen een opleidingsinstituut en de ‘werkgever’
  8. Tussentijds en aan het eind van de stage wordt geëvalueerd.
  9. Het kan inzichtelijk worden gemaakt hoe de leerdoelen zijn bereikt door de stagiair.

LET OP Uiteindelijk bepaalt de beoordeling van de feitelijke situatie of er sprake is van een stage of van een arbeidsovereenkomst, met alle gevolgen van dien.

Stagiaire of fictieve arbeidsovereenkomst

Als een stagiair(e) of leerling een vergoeding ontvangt die hoger is dan een onkostenvergoeding, dan is er een zogenaamde fictieve arbeidsovereenkomst.
De “werkgever” is dan verplicht loonbelasting en premies volksverzekeringen in te houden. De stagiair(e) moet dan in de loonadministratie worden opgenomen. De onkosten moeten aantoonbaar zijn.

De verhouding tussen stagiair(e) en stagegever, is echter meestal wel zodanig dat er een gezagsrelatie bestaat. De stagegever moet dan de regels over de arbeidsomstandigheden, arbeidstijden en gelijke behandeling naleven, als ware hij werkgever. Is de stagiair(e) minderjarig, dan zijn er nog bijzondere bepalingen over arbeidstijden van belang.

Geen inhoudingsplicht

De inhoudingsplicht geldt niet, wanneer de stagiair(e) of leerling niet zelf de vergoeding ontvangt, maar de werkgever deze rechtstreeks betaalt aan de opleidingsinstelling. De werkgever houdt wel bij, wie er bij hem/haar stage lopen (NAW-gegevens en BSN-nummer), bij welke instelling zij horen en welke vergoedingen hij heeft betaald aan de instelling. Op dat overzicht vermeldt hij “Op deze stagiaires / leerlingen is de regeling Vrijstelling van stagevergoedingen van toepassing, van 27 augustus 1996, nr. DON-LB 6/45″.
De onderwijsinstelling dient ook een administratie bij te houden van de ontvangsten en mag de bedragen niet uitkeren aan de stagiaire of leerling, anders vervalt de vrijstelling. De school houdt ook een administratie bij van de bestedingen van de ontvangen stagevergoedingen.

TIP In bepaalde situaties kan de werkgever in aanmerking komen voor de afdrachtvermindering onderwijs, waardoor hij de ingehouden loonbelasting en premies volksverzekering slechts gedeeltelijk hoeft af te betalen.
NB: Laat u als werkgever goed voorlichten als u werkt met stagiaires.