Sociale zekerheid

Kindregelingen 2015

Zie de voorgenomen wijzigingen 2015 in Veranderingen kindregelingen 2015.

Participatiewet 2015

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat jonggehandicapten die kúnnen werken, aan het werk gaan (participeren). De wet moet na goedkeuring van de Kamers op 1 januari 2015 ingaan, zie bericht Participatiewet met ingang van 2015.

Partnertoeslag AOW vervalt in 2015

Ontvangt u AOW en heeft uw partner de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan heeft u mogelijk recht op de zogenaamde partnertoeslag. U krijgt deze toeslag tot uw partner de AOW-leeftijd heeft. Voor meer informatie over de hoogte van de partnertoeslag en de voorwaarden daarbij zie Partnertoeslag vervalt in 2015.

Gegevens opvragen bij UWV

Bij Gegevensdiensten kunt u gegevens opvragen over werk en inkomen van personen, organisaties en bedrijven, zie Gegevens opvragen bij UWV.

Eigen bijdrage AWBZ en uw vermogen

Sinds 1 januari 2013 wordt uw box 3 vermogen (spaargelden etc.) ook gedeeltelijk meegenomen in de berekening van de eigen bijdrage voor AWBZ-gefinancierde zorg, zie Vermogensplanning.
Voor de berekening van de eigen bijdrage in de zorg, zie www.hetcak.nl

Bijstand als vangnet

Om de zwakkeren in de samenleving te beschermen hebben wij in Nederland de Bijstand als vangnet.

Arbeidsongeschiktheid en pensioenopbouw

Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent en een WIA-uitkering krijgt, kunt u recht hebben op premievrijstelling. Bij de meeste pensioenfondsen is dat het geval. Leest u dan  Arbeidsongeschiktheid en pensioenopbouw.

Eigenrisicodrager voor de arbeidsongeschiktheid en de ziektewet

Als werkgever kunt u te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid en ziekte van uw werknemers. Tegen dit risico kan de werkgever zich verzekeren bij het UWV. U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager (ERD) te worden. Voor meer informatie over het eigenrisicodrager zijn, zie Eigenrisicodrager voor de arbeidsongeschiktheid (WIA) en de Ziektewet.

Ontslagen en de werkgever heeft de pensioenpremie niet betaald?

Als uw werkgever failliet is, dan kan het zijn dat hij ook uw pensioenpremies niet heeft afgedragen aan het pensioenfonds. U kunt dan een uitkering bij het UWV aanvragen tot betaling van de achterstallige pensioenpremies aan het pensioenfonds wegens betalingsonmacht. U kunt bij uw pensioenfonds navragen of alle premies betaald zijn.

Werkloosheidsuitkering werknemers

De werknemer, dus niet de ZZP-er, heeft meestal recht op een werkloosheidsuitkering mits hij/zij nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt.
Voor meer informatie zie Werkloosheidsuitkering.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering werknemers (WIA)

Een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer heeft na 2 jaar onder voorwaarden recht op een WIA-uitkering. We onderscheiden daarin de WGA Uitkering en de IVA-uitkering.

Tegemoetkoming bij chronische ziekte of handicap

Mensen met een chronische ziekte of een handicap hebben vaak extra kosten. Zoals dieetkosten of de kosten voor speciaal vervoer. Zij kunnen een vergoeding krijgen via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).