Reiskostenvergoeding bij deeltijdwerken

Als uw werknemer niet altijd naar een vaste plek reist voor zijn werk, mag u de vaste reiskostenvergoeding volgens een andere methode vaststellen.

Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:

  • U geeft een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per zakelijke kilometer.
  • U gaat uit van 214 werkdagen per kalenderjaar. Bij dit aantal is onder andere rekening gehouden met incidenteel thuiswerken, ziekte, vakantie, sabbatsverlof en zorgverlof.
  • Uw werknemer reist op minstens 128 dagen per kalenderjaar naar de vaste plek.
    Hierdoor kan de werknemer die op 5 dagen of meer per week werkt, tot 2 dagen per week thuiswerken met behoud van de vaste onbelaste reiskostenvergoeding.

LET OP In de volgende situaties moet u het aantal werkdagen (214) en reisdagen (128) naar evenredigheid toepassen:

  • Uw werknemer werkt op minder dan 5 dagen per week.
  • De dienstbetrekking begint of eindigt in de loop van het kalenderjaar.
  • De reisafstand voor uw werknemer verandert door bijvoorbeeld een overplaatsing of verhuizing.
  • U stopt met het geven van een vaste onbelaste reiskostenvergoeding.