Reden uitstel uitfasering PEB

De uitfasering PEB is uitgesteld om de navolgende redenen.

Bij premievrijmaking van de pensioenaanspraken (lees: beëindiging van de pensioenopbouw) dient de toekomstige indexatie ineens te worden toegekend. Dit betreft dan zowel de voor- als de na-indexatie.

De indexatie is bij de BV in beginsel niet in één keer aftrekbaar en moet worden geactiveerd, zodat deze in latere jaren in aftrek komt.
Maar dit is anders als het pensioen wordt afgekocht of wordt omgezet in een ODV. Want dan wordt de indexatie geacht te zijn gerealiseerd.

In de Memorie van Antwoord heeft Wiebes hierover het volgende opgemerkt:

“De indexatielasten kunnen ook ten laste van het fiscale resultaat worden gebracht ingeval de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken met toepassing van het voorgestelde artikel 38n van de Wet LB 1964 worden afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting. Op het moment van afkoop of omzetting worden de indexatielasten voor die pensioenaanspraken daadwerkelijk gerealiseerd.”

Dit houdt in dat bij een afkoop of omzetting in een ODV door de BV mogelijk een aanzienlijke aftrekbare last kan worden genomen.