Publicatieplicht c.q. deponeren jaarrekening

Recent nieuws

Per 1 januari 2014 verandert de wijze van deponeren, zie ons bericht Deponeren jaarrekening wijzigt in 2014. Zie ook Deponeringstermijn bestuurders ongewijzigd.

Door de FLEX BV-wetgeving 2012 is de uiterste publicatiedatum van de jaarrekening 2012 in een aantal gevallen vervroegd tot 8 december 2013. Zie bericht Publicatieplicht jaarrekening vervroegd.

Wel publiceren bij de Kamer van Koophandel

De volgende rechtspersonen moeten hun jaarrekening publiceren bij de Kamer van Koophandel:

 • besloten vennootschap (bv);
 • naamloze vennootschap (nv);
 • coöperatie;
 • onderlinge waarborgmaatschappij;
 • vof of cv waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn;
 • vereniging of stichting met een onderneming die in 2 opeenvolgende boekjaren minimaal € 4,4 miljoen per jaar omzet;
 • buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland die in het land van herkomst ook een jaarrekening moeten publiceren;
 • onderneming die onder de Wet Formeel buitenlandse vennootschap valt;
 • Met ingang van 1 januari 2014 zal de publicatieplicht ook gaan gelden voor ANBI-instellingen.

Geen publicatieplicht

In een aantal gevallen hoeft u geen jaarrekening te deponeren. Vaak moet u dan wel een andere verklaring deponeren. De uitzonderingen zijn dochtermaatschappij en pensioen-bv’s en stamrecht-bv.

Een dochtermaatschappij hoeft geen eigen jaarrekening te deponeren, als deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De moedermaatschappij stelt zich aansprakelijk voor schulden van het dochterbedrijf met een aansprakelijkheidsverklaring (ook wel een 403-verklaring genoemd). Deze verklaring is gedeponeerd bij de KvK.
 • De dochtermaatschappij verklaart dat zij hiermee instemt via een instemmingsverklaring. Deze verklaring moet elk jaar opnieuw gedeponeerd worden bij de KvK.
 • De moedermaatschappij deponeert een groepsjaarrekening (geconsolideerde jaarrekening) waarin de cijfers van het dochterbedrijf zijn opgenomen.

Een pensioen- of stamrecht-bv hoeft geen jaarrekening te deponeren, als deze in de bedrijfsklasse ‘klein bedrijf’ valt en geen winst als doel heeft. Dan hoeft alleen een controleverklaring van de accountant te worden gedeponeerd. In deze verklaring moet staan dat de onderneming dat jaar geen werkzaamheden heeft verricht buiten de doelomschrijving die in de statuten staat en dat artikel 396 lid 9 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is. U moet wel direct de balans met toelichting beschikbaar stellen als schuldeisers, aandeelhouders of certificaathouders daar om vragen.

Wanneer publiceren?

U moet uw jaarrekening uiterlijk 8 dagen na vaststelling deponeren. De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon. De volgende hoofdregels gelden voor het opmaken en vaststellen van de jaarrekening:

 • Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar moet het bestuur de jaarrekening opmaken en voorleggen aan de aandeelhouders. De aandeelhouders kunnen het bestuur maximaal 6 maanden uitstel verlenen als er bijzondere omstandigheden zijn. Uitstel hoeft u niet te melden aan de KvK.
 • De aandeelhouders hebben vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening. Als uw boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar is dit 31 juli. Bij maximaal uitstel is dit 31 januari van het volgende jaar.

Bij BV’s geldt in sommige gevallen dat ondertekening van de jaarrekening meteen leidt tot vaststelling. De uiterste termijn om te deponeren is in die gevallen korter, omdat u dan niet 2 maanden heeft om vast te stellen. Deze manier van vaststellen kan alleen gelden voor BV’s waarbij alle aandeelhouders tevens bestuurder of commissaris zijn en waar deze regel niet in de statuten is uitgesloten.

Niet vastgestelde (voorlopige) jaarrekening

Als de jaarrekening niet (op tijd) is vastgesteld door de aandeelhouders, dan moet u de voorlopige jaarrekening deponeren. Dat moet binnen 7 maanden na het einde van het boekjaar gebeuren. Als u de maximale uitstel van 6 maanden heeft, dan moet u de jaarrekening dus 13 maanden na het einde van het boekjaar deponeren.

Wat gebeurt er als u de jaarrekening niet op tijd deponeert?

LET OP Als een onderneming failliet gaat, dan kunnen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als de jaarrekening niet (op tijd) is gedeponeerd.
LET OP Ook kan de Belastingdienst Holland-Midden een onderzoek instellen. Hier kan een strafrechtelijke veroordeling door de rechter uit voortvloeien. U kunt hiervoor een boete van enkele duizenden euro’s krijgen.

Welke gegevens publiceren?

Dat hangt af van de grootte van het bedrijf.

Ondernemingen zijn ingedeeld in 3 bedrijfsklassen: klein, middelgroot of groot. Een onderneming valt in een bepaalde klasse als de jaarrekening 2 jaar achter elkaar voldoet aan minimaal 2 van de onderstaande eisen.

Klein Middelgroot Groot
Activa < € 4,4 mln € 4,4 tot € 17,5 mln > € 17,5 mln
Netto-omzet < € 8,8 mln € 8,8 tot € 35 mln > € 35 mln
Gemiddeld aantal werknemers < 50 50 tot 250 > 250

Wilt u meer weten over de gegevens die u in de jaarrekening moet publiceren of over de publicatieplicht op zich, dan kunt u contact met ons opnemen per telefoon 075 616 74 87 of via het contactformulier op deze website of per email info@adfinadvies.nl.