Premiekorting jongere werknemers

Neemt u tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jongere werknemer aan? Dan kunt een premiekorting krijgen als deze werknemer tussen de 18 en 27 jaar is én een WW- of bijstandsuitkering heeft. U moet deze werknemer minimaal een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week geven.

Hoogte premiekorting

Deze bedraagt maximaal € 3.500 per jaar. Voor jongeren die u heeft aangenomen vanaf 1 januari 2014, ontvangt u de premiekorting vanaf 1 juli 2014.
Van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 bedraagt de premiekorting dan € 1.750. U ontvangt de premiekorting maximaal 2 jaar.

Looptijd

De wijziging van de Wet financiering Sociale Verzekeringen is officieel ingegaan per 1 juli 2014, maar geldt al voor jongere werknemers die u vanaf 1 januari 2014 in dienst hebt genomen. De regeling is tijdelijk en loopt tot 1 januari 2016. Dit houdt in dat de korting wordt toegepast tot en met het aangiftetijdvak dat eindigt op 31 december 2017, dus 2 jaar.

Doelgroepverklaring

De werkgever dient een doelgroepverklaring van UWV of gemeente te bewaren in de loonadministratie en een schriftelijke arbeidsovereenkomst waaruit blijkt dat is voldaan aan de voorwaarden (minimaal een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week).

1) De jongere heeft direct voorafgaand aan indiensttreding recht op een WW-uitkering
De werknemer vraagt de doelgroepverklaring aan via UWV Telefoon Werknemers: 0900 – 92 94 (lokaal tarief). Vervolgens geeft hij de doelgroepverklaring aan zijn werkgever. De werknemer kan UWV ook machtigen de doelgroepverklaring rechtstreeks naar de werkgever te sturen. UWV publiceert binnenkort het machtigingsformulier voor deze doelgroep. Zodra deze online staat, zullen we de link toevoegen.

2) De jongere heeft direct voorafgaand aan indiensttreding recht op een bijstandsuitkering (WWB).
De werkgever of werknemer kan contact zoeken met de desbetreffende gemeente die de bijstandsuitkering verstrekt. Zij geven in dit geval de doelgroepverklaring af.

Niet van toepassing

De premiekorting is niet van toepassing voor werknemers die arbeid verrichten in een dienstbetrekking in de zin van de Wet op de sociale werkvoorziening.
Bovendien kan de premiekorting jongere werknemers niet benut worden als de premiekorting voor arbeidsgehandicapten van toepassing is bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden met een Wajong of WIA-uitkering.
De voor andere premiekortingen geldende herleidingsregel op basis van minimaal 36 contracturen per week is hier niet van toepassing omdat, in tegenstelling tot de andere premiekortingen, als voorwaarde voor de premiekorting jongere werknemers geldt, dat er een dienstbetrekking moet zijn van ten minste 32 uur per week.

Lees ook: Premiekorting jongere werknemers 2014.