Premiekorting jonge werknemers 2014

Vanaf 1 januari 2014 ontvangt u een premiekorting als u een jongere in dienst neemt met een WW- of bijstandsuitkeringen conform de derde nota van wijziging op het belastingplan 2014.

Deze regeling is van tijdelijke aard en gericht op nieuwe banen in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 en geldt voor jongeren van 18 tot en met 26 jaar die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen.
Zij moeten minimaal 32 uur per week werken en tenminste een halfjaar contract hebben. U ontvangt dan als werkgever maximaal twee jaar (uiterlijk tot en met 31 december 2017) premiekorting op de sociale verzekeringen.
Deze regeling zal naar verwachting op 1 juli 2014 in werking treden, maar indiensttredingen vanaf 1 januari 2014 komen hiervoor ook in aanmerking. Wel gelden er nog enkele administratieve verplichtingen voor de werkgever.

De premiekorting bedraagt € 3.500 op jaarbasis en bedraagt voor 2014 de helft van dit jaarbedrag. Wanneer de dienstbetrekking binnen een half jaar na aanvang tussentijds wordt beëindigd of de arbeidsduur minder dan 32 uur per week is geworden, bestaat geen recht meer op een premiekorting.
Zolang de dienstbetrekking met de jongere voortduurt, mag de premiekorting worden toegepast voor maximaal twee jaar, óók als de jongere tussentijds 27 jaar is geworden.
TIP Het leeftijdscriterium geldt alleen op het moment van indiensttreding.

De ingangsdatum van deze wijziging is nog niet definitief, afhankelijk van goedkeuring door het parlement.

De regeling is effectief vanaf 1 juli 2014.