Pensioenopbouw in 2014 en volgende jaren

Met ingang van 2014 moeten alle pensioenregelingen zijn aangepast aan de Wet Verhoging AOW en Pensioenrichtleeftijd (WAP).
LET OP Laat uw pensioenovereenkomst tijdig aanpassen!

Ook voor directeur-grootaandeelhouders (DGA) en andere ondernemers heeft dit gevolgen. Zonder de pretentie volledig te zijn volgt hier een korte opsomming van de aangekondigde maatregelen.

Raadpleeg zo nodig een pensioenadviseur. Wij kunnen daarbij de aan ons gerelateerde pensioenadviseurs inschakelen. U kunt ons daarvoor bellen op 075-616 7487 of mobiel op 0651 18 0652 of ons bereiken per email info@adfinadvies.nl.

Bent u werknemer dan is indien er een CAO is voor uw bedrijf, deze CAO bepalend voor uw pensioenopbouw. Overleg dit met uw werkgever of uw vakbond.

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting dan zijn met name de hierna volgende onderdelen Gevolgen voor lijfrenteaftrek (jaarruimte en reserveringsruimte) en Gevolgen voor fiscale oudedagsvoorziening (FOR) voor ondernemers van belang.

Maatregel 1. De pensioenrichtleeftijd gaat naar 67 jaar

De “fiscale pensioenrichtleeftijd” gaat in één keer van 65 naar 67 jaar. Dus de ingangsleeftijd waarop de maximaal toegestane pensioenopbouw gericht is, wordt direct opgetrokken naar 67 jaar. Dit in tegenstelling tot de AOW die stapsgewijs omhoog gaat, zie Verhoging AOW-leeftijd.
Als u toch op 65 jarige leeftijd met pensioen wilt gaan, dan heeft u een lager pensioen. Doorwerken tot 67 jaar helpt om de hoogte van uw pensioen op peil te houden.

LET OP Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) met een pensioen in eigen beheer, dan moet door de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar de pensioenovereenkomst (voorheen pensioenbrief) voor 1 januari 2014 worden aangepast. Als de DGA er voor kiest om de pensioenrichtleeftijd op 65 jaar te laten staan, dan kan vooralsnog worden volstaan met een aanhangsel bij de pensioenovereenkomst. Raadpleeg daarvoor uw pensioenadviseur.

Overigens kunt u er ook voor kiezen om de pensioenregeling premievrij te maken of een knip aan te brengen. Bij de knip laat u de tot dan opgebouwde pensioenrechten op de oorspronkelijke pensioendatum ingaan en bouwt u vanaf 2014 nieuwe rechten op de pensioenleeftijd van 67 jaar op. Raadpleeg daarvoor uw pensioenadviseur.

Maatregel 2: Verlaging van de pensioenopbouw

De maximale jaarlijkse pensioenopbouw wordt verlaagd. Dit verschilt per type regeling.

  1. Middelloonregeling (uw pensioen wordt opgebouwd over het salaris dat u gemiddeld tijdens uw loopbaan verdient). U kunt in 2013 nog fiscaal onbelast maximaal 2,25% per jaar opbouwen. In 2014 is het percentage 2,15%. Met ingang van 2015 wordt het percentage naar verwachting 1.875%.
  2. Eindloonregelingen (uw pensioen berekend wordt over uw  laatst verdiende salaris). Percentage daalt in 2014 van 2% naar 1,9%. Met ingang van 2015 wordt het percentage naar verwachting 1.675%.
  3. Voor Beschikbare premieregelingen (uw pensioen wordt aangekocht op het moment van uw pensionering, met het kapitaal dat opgebouwd is met de belegde pensioenpremies) wordt de maximum inleg op vergelijkbare wijze verlaagd.

De lagere opbouw geldt ook voor werknemers die vrijwillig bijsparen in de pensioenregeling van hun werkgever.

Effecten van beide maatregelen

De verlaging van de pensioenopbouw in combinatie met de verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67 jaar heeft een aanzienlijk effect op uw pensioenopbouw. Deze maatregelen zorgen er voor dat de pensioenuitkering flink lager is bij het eerder met pensioen gaan dan op 67 jarige leeftijd.

Effecten op het reeds opgebouwde pensioen?

Het pensioen dat reeds tot 1 januari 2014 is opgebouwd blijft staan op de huidige pensioenleeftijd of wordt omgerekend naar de pensioenrichtleeftijd van 67 jaar bij doorwerken. De omrekening leidt tot een verhoging van de pensioenuitkering. Dit komt doordat het pensioengeld langer kan aangroeien en minder lang hoeft te worden uitgekeerd.

Pensioen DGA eerder laten ingaan dan bij 65 of 67 jaar?

Het vanaf 1 januari 2014 op te bouwen pensioen kunt u wel eerder laten ingaan dan op uw 67ste. Dit betekent wel een verlaging van dit deel van uw pensioen. Volgens de Wet op de loonbelasting met dit pensioen dan wel actuarieel worden herrekend. Die berekening kan plaatsvinden in de opbouwfase of vanaf de ingangsdatum van het pensioen. Voor de opbouwfase geldt de volgende staffel van opbouwpercentages:

Pensioenleeftijd Opbouw% eindloon Opbouw%
middelloon
67 1,90 2,15
66 1,76 1,99
65 1,63 1,84
64 1,52 1,72
63 1,41 1,60
62 1,32 1,49
61 1,23 1,39
60 1,14 1,30

Verdere verlaging per 1 januari 2015

Het kabinet wil de pensioenopbouw per 1 januari 2015 nog meer beperken. De wetsvoorstellen moeten nog door de 1e Kamer worden behandeld.

Voor middelloonregelingen wordt de maximale opbouw verlaagd tot 1,75% bij een pensioenleeftijd van 67 jaar. Dit komt overeen met 1,5% bij een pensioenleeftijd van 65 jaar. Voor eindloonregelingen wordt dat percentage 1,55% bij 67 jaar en omgerekend 1,33% bij een pensioenleeftijd van 65 jaar. Bovendien kan dan voor inkomens van € 100.000 en hoger geen fiscaal aftrekbaar pensioen meer worden opgebouwd. Nogmaals forse verlagingen van de pensioenopbouw dus.

Gevolgen voor lijfrenteaftrek (jaarruimte en reserveringsruimte)

De vorengenoemde maatregelen voor de aftrekbeperking gelden ook voor de opbouw van een oudedagsvoorziening via een lijfrente of banksparen en andere vormen van vermogensvorming (derde pijler). De jaarruimte bepaald hoeveel je in enig jaar fiscaal mag aftrekken voor het opbouwen van een pensioen.

De premie voor deze lijfrenten e.a. is volgens bepaalde normen en tot een bepaald maximumbedrag aftrekbaar. In 2013 bedraagt het (maximum)premiepercentage over de grondslag van de derde pijler 17% en deze gaat naar 12,7% in 2015. De maximumpremiegrondslag in de derde pijler wordt ook afgetopt bij € 100.000 euro (vóór toepassing van de AOW-franchise).
Ook de formule waarmee rekening wordt gehouden met de pensioenopbouw in de tweede pijler -en waarmee de opbouwruimte wordt berekend in de derde pijler- wordt aangepast.

Zoals gezegd hebben deze belastingmaatregelen aanzienlijke gevolgen voor de ondernemers.

LET OP De jaarruimte in enig jaar worden bepaald door de pensioenopbouw in het voorgaande jaar. Bij de aangifte inkomstenbelasting van het afgelopen jaar weet je dus ook wat de jaarruimte voor het jaar daarna is.

Gevolgen voor fiscale oudedagsvoorziening (FOR) voor ondernemers

Onder voorwaarden kunnen ondernemers in 2013 12% van de winst tot een maximum van € 9.452 aan de FOR toevoegen. Voor 2014 wordt dit ook anders. Het percentage van 12 gaat omlaag naar maximaal 8,9 procent. Het maximumbedrag voor toevoeging aan de FOR gaat omlaag tot ca 7.847 euro.

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig over de mogelijkheden voor uw pensioen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag en zo nodig schakelen wij onze pensioenadviseur in. Zie hiervoor het contactformulier op deze website. U kunt ons ook bellen op 075-616 7487 of mobiel op 0651  18 0652 of ons bereiken per email info@adfinadvies.nl.