Participatiewet: premiekorting voor wie

Werkgevers die willen weten of hun sollicitant of werknemer meetelt voor de Banenafspraak in het kader van de Participatiewet, kunnen dit navragen bij het UWV.
Het UWV heeft hiertoe het doelgroepregister online toegankelijk gemaakt.

Het doelgroepregister is een landelijk register van mensen die in aanmerking komen voor een baan uit de Banenafspraak. Het UWV beheert dit register en werkt dit periodiek bij.
Het online doelgroepregister is te raadplegen via het werkgeversportaal van UWV. Werkgevers kunnen hierdoor eenvoudiger bekijken of een werknemer of sollicitant meetelt voor het quotum arbeidsbeperkten en bijvoorbeeld in aanmerking kunnen komen voor een premiekorting. Overigens kunnen ook sollicitanten zelf controleren of zij in het doelgroepregister zijn opgenomen. Dat kan via ‘Mijn UWV ‘op uwv.nl.

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Met de Participatiewet wil het kabinet meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk krijgen. Het kabinet en werkgevers hebben daarom afgesproken om extra banen te creëren. Dit wordt geregeld in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Werkgevers in de marktsector moeten tot 2026 in totaal 100.000 extra banen realiseren. De overheid 25.000.

Website Werkgeversportaal