Overdrachtsbelasting

Doorverkoop woning en bedrijfspand

Bij doorverkoop van woning of bedrijfspand kan een beroep worden gedaan op vermindering van de overdrachtsbelasting. Bij doorverkoop binnen 36 maanden hoeft de koper alleen over de meerwaarde en eventuele andere vergoedingen overdrachtsbelasting te betalen, zie ook ons bericht Verruimde termijn overdrachtsbelasting verlengd.

Wijzigen of opheffen huwelijkse voorwaarden

Indien bij het opheffen of wijzigen van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk onroerende zaken overgaan van het privévermogen van één van de echtgenoten naar het gemeenschappelijk vermogen is geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Overdracht onroerende zaak die dienstbaar is aan de onderneming

De overdrachtsbelasting kent een aantal ondernemingsfaciliteiten in de vorm van vrijstellingen.
De verkrijging door bepaalde familieleden van een ondernemer is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Het betreft de verkrijging van goederen die behoren tot en dienstbaar zijn aan een onderneming. Deze onderneming moet in haar geheel (al dan niet in fasen) door de verkrijger of verkrijgers worden voortgezet.
Zie Besluit ondernemingsfaciliteiten overdrachtsbelasting (BLKB2013-1130M)

Met uitspraak ECLI:NL:HR:2018:2110 heeft de Hoge Raad bepaald dat deze vrijstelling ook geldt voor de aandelenoverdracht van een vennootschap onder dezelfde voorwaarden als hiervoor genoemd, waarbij de bezittingen grotendeels (meer dan 50%) bestaan uit onroerende zaken en waarbij minimaal 30% hiervan is gelegen in Nederland.

Aanpassing winstverdeling onderneming

Bij de verschuiving van economisch eigendom door aanpassing van de winstverdeling binnen een personenvennootschap geldt geen vrijstelling.
TIP Die vrijstelling bestaat wel bij verschuiving van winstverdeling binnen de familiesfeer.

Overdracht onroerende zaken binnen concern

Voor overdracht van onroerende zaken binnen een concern kan een beroep worden gedaan op de concernvrijstelling (art. 5b, Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer 1971).
De overdragende B.V. heeft ten minste een belang van 90% in de verkrijgende dochter-B.V. In de notariële akte moet een beroep op deze vrijstelling worden gedaan.

Bouwterreinen en kale grond

Voor het heffen van omzetbelasting en geen overdrachtsbelasting is de vraag  Wat is een bouwterrein van groot belang. Want indien er sprake is van een bouwterrein, dan wordt omzetbelasting geheven.
Voor kale bouwgrond en overdrachtsbelasting, zie bericht Kale grond geen laag tarief overdrachtsbelasting.

Samenloop overdrachtsbelasting en omzetbelasting

Voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting en omzetbelasting zie Samenloop overdrachtsbelasting en omzetbelasting.

Vrijstellingen overdrachtsbelasting bij herverkaveling en inrichting landelijk gebied

8 juli 2013 Zie hiervoor het bericht Vrijstelling overdrachtsbelasting bij herverkaveling in inrichting landelijk gebied.

Tarieven overdrachtsbelasting

Het tarief van de overdrachtsbelasting is:

  • 2% voor woningen en bijbehorende aanhorigheden, zoals een garage.
  • 6% voor alle andere onroerende zaken, zoals bedrijfspanden.

Voor de vraag wanneer is er sprake van een woning zie Woning voor de overdrachtsbelasting.

Heeft u behoefte aan meer informatie of heeft u advies nodig, dan helpen wij u graag. Indien noodzakelijk schakelen wij daarbij de aan ons gerelateerde specialisten in. U kunt contact met ons opnemen per telefoon op 075 616 74 87 of mobiel op 0651 18 0652, per email info@adfinadvies.nl of met het contactformulier.