Overbedeling(sschuld)

Als een gehuwde komt de overlijden moet de erfenis bij een ouderlijke boedelverdeling verdeeld worden over de langstlevende echtgenoot en de kinderen. Als er geen testament is, dan is de hoofdregel de ‘wettelijke verdeling’ waarbij de langstlevende alle goederen krijgt en de kinderen een vordering op de langstlevende ouder naar rato van hun erfdeel. Deze vordering is vaak pas opeisbaar bij overlijden van de langstlevende ouder.

Waarde overbedelingsschuld

Voor de erfbelasting is de waarde van de overbedelingsschuld belangrijk. Die waarde hangt af van de hoogte van de rente die over de schuld moet worden vergoed. Deze rente mag fiscaal gezien maximaal 6% (2013) bedragen. Als de rente lager is dan 6%, dan is de waarde van de schuld lager dan het nominale bedrag van de schuld. De wetgever hanteert daarvoor een forfaitaire staffel.

LET OP De rente over de schuld wordt bijgeschreven op de schuld en niet betaald. Er wordt rente op rente berekend.

Overbedelingsschuld vrijwillig aflossen

Dit kan een goed alternatief zijn voor een op andere wijze belaste schenking.
In een testament met ouderlijke boedelverdeling is meestal een renteafspraak opgenomen. Zo niet, dan moet de schuldvordering jaarlijks worden vermeerderd met de wettelijke rente voor zover die hoger is dan 6%. Momenteel is de wettelijke rente (veel) lager en behoeft er niet te worden vermeerderd.

LET OP Aflossen moet wel gebeuren rekening houdend met de contante waarde van de schuld, conform de vorengenoemde forfaitaire staffel. Indien meer wordt afgelost dan is er sprake van een schenking en moet rekening worden gehouden met schenkbelasting.