Oproepcontracten en min-max contracten

In een aantal cao’s zijn nul-urencontracten verboden. Het alternatief is dan de min-max contracten.

Daarbij hoort een aantal verplichtingen:

  1. De werkgever is verplicht het minimaal overeengekomen aantal uren per week uit te betalen ook al is er geen werk.
  2. Als er passend werk is moet de werkgever deze werknemer ook oproepen en mag hij geen uitzendkracht of dergelijke inhuren.
  3. Een oproep moet minimaal 3 uur zijn conform art. 628a BW7:
    “Indien een arbeidsomvang van minder dan 15 uur per week is overeengekomen en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, heeft de werknemer voor iedere periode van minder dan drie uur waarin hij arbeid heeft verricht, recht op het loon waarop hij aanspraak zou hebben indien hij drie uur arbeid zou hebben verricht”.
  4. Artikel 4:2 lid 4 van de Arbeidstijdenwet verplicht de werkgever minimaal 4 dagen van te voren de werktijden vast te stellen.
  5. Conform art. 7:628 lid 5 BW7 kan voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst schriftelijk worden afgesproken dat wanneer er geen werk is ook geen loon betaald hoeft te worden.
    LET OP De minimaal overeengekomen uren moeten wel betaald worden als er geen werk is.

Lees meer in Personeelszaken