Ontwerp richtlijn 655 Zorginstellingen

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft op 9 september 2013 RJ-Uiting 2013-11: ‘Zorginstellingen’ gepubliceerd met daarin ontwerp-Richtlijn 655 Zorginstellingen. De Richtlijn is aangepast naar aanleiding van de gewijzigde Regeling verslaggeving WTZi en (beleids)regels van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Volgens de RJ zijn de belangrijkste wijzigingen

  1. In alinea 207 is opgenomen dat instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg de vordering respectievelijk schuld uit hoofde van de ‘Nacalculatie doorloop DBC’s 2012 en nacalculatie 2013’ als afzonderlijke post in de toelichting op de balans vermelden.
  2. In alinea 208 is opgenomen op welke wijze instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg de verplichting die voortvloeit uit de heffing op grond van het macrobeheersingsinstrument dienen te verwerken in de jaarrekening.
  3. Vooruitlopend op het vervallen van artikel 5 van de Regeling verslaggeving WTZi zijn de bij dat artikel behorende modellen vervallen.
De overige wijzigingen hebben betrekking op het doorvoeren van wijzigingen in de modellen voor de balans, de resultatenrekening en de toelichting op de balans en resultatenrekening.
Daarnaast is hoofdstuk 655 aangepast doorin alinea 411 te verwijzen naar de toelichtingsvereisten die de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector stelt.

Ingangsdatum

De ontwerpalinea’s van hoofdstuk 655 zullen van kracht worden voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013.

Commentaarperiode

De commentaarperiode loopt tot uiterlijk 30 september 2013.