Ontslagrecht 2015

Nieuw ontslagsysteem in 2015

Op 11 april 2013 sloten de sociale partners en het kabinet een sociaal akkoord onder andere over het ontslagrecht. Aanvankelijk zouden de nieuwe regels rondom het ontslagrecht vanaf 1 juli 2014  worden ingevoerd. De invoering is daarna verschoven naar 1 januari 2015 en deels 1 juli 2015.

Zij hebben het volgende besloten:

Aanleiding voor ontslag beslissend

Tot 1 juli 2015 kon u als werkgever bij ontslag zelf kiezen welke ontslagroute u volgde. Vanaf 1 juli 2015 bepaalt de aanleiding van het ontslag welke instantie bevoegd is.
Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid is het UWV bevoegd. Voor andere redenen, zoals disfunctioneren, wangedrag en bij een verstoorde arbeidsrelatie dient u zich te wenden tot de kantonrechter.
De kantonrechter en UWV krijgen ieder een eigen rol, waardoor de huidige keuzevrijheid komt te vervallen.
Tegen een afwijzing van een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen van het UWV kunt u in beroep bij de kantonrechter. Hoger beroep na een ontbindingszaak bij de kantonrechter wordt ook mogelijk.

Het volgen van een ontslagroute is niet nodig als de werknemer instemt met zijn ontslag. Hierbij heeft de werknemer een bedenktijd van twee weken. De werkgever moet de werknemer schriftelijk informeren over de bedenktijd. Bij verzuim wordt de bedenktijd 3 weken.

De preventieve ontslagtoets blijft gehandhaafd

De zogenaamde preventieve ontslagtoets dient werknemers tot op zekere hoogte te beschermen tegen eenzijdige beëindigingen van arbeidsovereenkomsten door werkgevers. Deze toets wordt ofwel uitgevoerd door UWV WERKbedrijf ofwel door de kantonrechter. De bedoeling is om onredelijke beëindigingen zoveel mogelijk te vermijden en redelijke belangen van werknemersbescherming te waarborgen.
In het Regeerakkoord was afgesproken dat de preventieve ontslagtoets via de kantonrechter zou worden afgeschaft. Het kabinet is hier op teruggekomen. De preventieve ontslagtoets blijft dus gehandhaafd.

LET OP Dit is weliswaar een verruiming ten opzichte van de huidige procesmogelijkheden, maar omdat er veel tijd in gaat zitten, duurt het langer voordat een ontslag definitief is afgerond.

Ontslagvergoeding gemaximeerd (transitievergoeding)

Per 1 juli 2015 geldt dat bij één of meer dienstverbanden van in totaal twee jaar of langer de werkgever bij ontslag een transitievergoeding van maximaal € 75.000, (of een jaarsalaris als dat hoger is) moet betalen. Hierop komen kosten die gemaakt zijn voor ‘van-werk-naar-werk’ in mindering. De kantonrechtersformule wordt losgelaten.