Ongevallenverzekering

In diverse CAO’s is een aanspraak op een  (bruto)-uitkering ineens bij een ongeval in diensttijd of tijdens het woon-werkverkeer opgenomen.

Het gaat dan om bedragen van bijvoorbeeld € 20.000 bij overlijden en € 40.000 bij blijvende invaliditeit. Afhankelijk van de mate van invaliditeit kunnen lagere bedragen worden toegekend.

Indien u dat risico aannemelijk acht en/of u beschikt zelf over onvoldoende middelen om dit risico af te dekken, dan kunt u voor een relatief gering bedrag daarvoor een ongevallenverzekering afsluiten.

Aanvullend aan de cao-regeling kunt u ook een ongevallenverzekering afsluiten voor een 24-uursdekking, wereldwijd, binnen of buiten de beroepsuitoefening. Ook voor werknemers die niet onder de CAO vallen of niet op uw loonlijst staan, kunt u dit risico afdekken.
Daarbij kunt u denken aan uitzendkrachten, vakantiehulpen, stagiaires, ingehuurde ZZP-ers en bezoekers.

 Werknemersschadeverzekering

Als werkgever heeft u zorgplicht voor uw werknemers. Wel wijzen signalen erop dat er meer grenzen worden gesteld aan de zorgplicht. Ongevallen in woon/werkverkeer of in de ‘huis-, tuin- en keukensfeer komen niet altijd (meer) voor rekening van de werkgever.

U kunt eventueel een werknemersschadeverzekering overwegen, indien u als goed werkgever uw werknemers bij ongevallen tegemoet wilt komen en geen uitgebreide procedures wilt volgen bij discussies of er nu sprake is van een zakelijk ongeval of een ongeval in de privésfeer. De werknemersverzekering is dan een aanvulling op de ongevallenverzekering.