Onbekende bankrekening achterhalen

In geval van overlijden van een familielid is het soms lastig om er achter te komen of alle bankrekeningen van de overledene bekend zijn.

De Nederlandse Bank heeft daarvoor een digitaal loket geopend om navraag te doen naar de banktegoeden van de erflater. Dit betreft de website Slapende tegoeden.

LET OP Gaat het om een specifieke bank, dan kunt u het het beste bij de desbetreffende bank navragen.

Voorwaarden om navraag te doen

U kunt als erfgenaam of executeur die de erfenis afhandelt, via dit loket tegoeden opsporen op naam van de overledene op bankrekeningen bij één of meerdere banken in Nederland.

 1. U kunt alleen informatie opvragen als u:
  • erfgenaam van de overledene bent (ongeacht of u al dan niet tevens executeur bent), of
  • (gevolmachtigd) executeur bent, die belast is met de afhandeling van de nalatenschap, maar géén erfgenaam van de overledene
 2. U kunt alleen een navraag indienen als u geen duidelijk zicht heeft bij welke bank(en) de overledene een bankrekening aanhield.
 3. Bij het invullen van het navraagformulier wordt u gevraagd een aantal documenten mee te sturen. Het is dus handig om die bij de hand te hebben.

Benodigde formulieren voor de navraag

 1. Kopie van uw identiteitsbewijs als u erfgenaam (en eventueel tevens executeur) bent of een Uittreksel van de Kamer van Koophandel als u uw bemiddeling als executeur bedrijfsmatig aanbiedt.
 2. Voor echtgenoten en/of geregistreerde partners van de overledene:
  • Akte van overlijden;
  • Uittreksel Centraal Testamentenregister (CTR) om aan te tonen dat er géén testament is;
  • Verklaring van Erfrecht als er wel een testament is.
 3. Voor overige erfgenamen of degenen die de nalatenschap afhandelen:
  • kopie van de Verklaring van Erfrecht of Verklaring van Executele, waaruit blijkt dat u rechthebbende erfgenaam bent.
 4. Eventueel overige relevante documenten (maximaal 5) die de banken kunnen helpen bij het onderzoek, zoals een toelichting c.q. eigen verklaring of een codicil, identiteitsbewijs of trouwboekje van de overledene.

Op basis van de aangeleverde informatie zullen alle aangesloten banken in hun  administratie een onderzoek starten naar girale tegoeden op naam van de overledene.
Let er bij ieder meegestuurd document op dat de PDF niet slechts een deel van het document bevat, maar alle pagina’s, zodat dit bij het onderzoek niet tot onnodige vertraging leidt.

Als een bank een giraal tegoed op naam van de overledene heeft gevonden, waarop u (of degene namens wie u de navraag indient) mogelijk recht heeft, dan wordt u via een mail op de hoogte gebracht met vermelding van de contactinformatie van de betreffende bank.
De hoogte van het gevonden bedrag wordt niet vermeld. Daarover wordt u pas geïnformeerd als is vastgesteld dat u daadwerkelijk recht heeft op het betreffende tegoed.

Aan de hand van de contactinformatie in de ontvangen mail benadert u de betreffende bank. Waarschijnlijk dient u naar het bankkantoor te komen om uzelf te legitimeren, alle vereiste documenten te overhandigen en het verdere proces te bespreken. Tijdens de procedure bij de bank komt vast te staan of u recht heeft op het betreffende tegoed en zal de hoogte van het bedrag aan u bekend worden gemaakt.

De procedure vanaf het moment dat u uw navraag indient bij de NVB en u per e-mail wordt geïnformeerd of er al dan niet girale tegoeden op naam van de overledene gevonden zijn, neemt maximaal drie maanden in beslag. Als er een tegoed wordt aangetroffen, wordt u daarover (indien van toepassing) per gevonden tegoed direct geïnformeerd.
Als banken binnen de onderzoekstermijn géén tegoeden hebben aangetroffen, wordt u daarover na afloop van deze periode voor alle banken gezamenlijk in één keer geïnformeerd.

Lees meer in: Betalingsverkeer.