Omzetbelasting en plaats van de dienst

Diensten vallen alleen onder de btw als u ze in Nederland levert. Er zijn speciale regels die bepalen waar de dienst geleverd wordt. Deze regels gelden in alle EU-landen.

Als u diensten levert aan ondernemers, moet de klant de btw aangeven in eigen land. Levert u diensten aan particulieren? Dan moet u de btw aangeven in het land waar u zelf bent gevestigd.

Voor sommige diensten gelden afwijkende regels voor de plaats waar de dienst belast is.

Levering van de dienst aan particulieren

De hoofdregel bij het leveren van diensten (artikel 6.2 Wet omzetbelasting 1968aan particulieren/niet-ondernemers (B2C) is dat deze worden verricht op de plaats waar de dienstverrichter is gevestigd. Als je een B2C-dienst verricht vanuit een vaste inrichting, dan is de plaats van dienst daar waar de vaste inrichting zich bevindt.

Maar een uitzondering op deze regel geeft artikel 6e lid 1 Wet omzetbelasting 1968

Culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, vermakelijkheids-, educatieve, of soortgelijke activiteiten, zoals beurzen en tentoonstellingen, incl. de daarmee samenhangende diensten, vallen niet onder de hoofdregel voor de B2C-diensten. Deze diensten worden, als de afnemer geen ondernemer is, verricht op de plaats waar die activiteiten feitelijk plaatsvinden.

Levering van de dienst aan een ondernemer

De hoofdregel, B2B diensten, is aangegeven in Artikel 6, lid 1 wet OB:
De plaats van een dienst, verricht voor een als zodanig handelende ondernemer, is de plaats waar die ondernemer de zetel van zijn bedrijfsuitoefening heeft gevestigd. Worden deze diensten evenwel verricht voor een vaste inrichting van de ondernemer op een andere plaats dan die waar hij de zetel van zijn bedrijfsuitoefening heeft gevestigd, dan geldt als plaats van dienst de plaats waar deze vaste inrichting zich bevindt. Bij gebreke van een dergelijke zetel of vaste inrichting, geldt als plaats van de dienst de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van de ondernemer die deze diensten afneemt.

M.a.w. Als een Nederlandse ondernemer (in Nederland) een dienst (B2B) verleent aan een ondernemer in een andere EU-lidstaat, wordt de dienst geacht te zijn verricht in die andere EU-lidstaat en zal die daar belast zijn met BTW.
De Nederlandse ondernemer is deze BTW niet zelf verschuldigd maar moet de verleggingsregeling dan verplicht toepassen.