Nieuwe wetgeving voor werkgevers

In Europa geldt de Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Ook in Nederland is daarom een wetsvoorstel ingediend; de wet wijzigt met ingang van 1 augustus 2022. Hieronder volgen een aantal belangrijke wijzigingen uit het wetsvoorstel. 

Informatieplicht 

Op dit moment bent u als werkgever al verplicht om bepaalde informatie te verstrekken aan uw (nieuwe) medewerkers. Bijvoorbeeld over de inhoud van de functie en de datum van indiensttreding.
Per 1 augustus a.s. wordt deze informatieplicht uitgebreid. De belangrijkste wijziging gaat over de tijdstippen waarop de arbeid verricht dient te worden. Vooral bij oproeparbeid moet u daarover voortaan meer duidelijkheid geven.
Zo moet u uw medewerkers informeren over de oproeptermijn, het aantal gewaarborgde uren en het loon voor arbeid bovenop die gewaarborgde uren. Hieronder de belangrijkste punten.  

Informeren werkuren en -tijden 

U moet uw werknemers informeren over de dagen en uren waarop u hen kan verplichten om te werken. De werknemer kan dit weigeren als u hem buiten deze uren oproept.  

Verbod op nevenwerkzaamhedenbeding  

Hebt u een nevenwerkzaamhedenbeding in uw standaardcontracten opgenomen?
Dat is vanaf 1 augustus 2022 alleen nog geldig als het kan worden gerechtvaardigd op grond van objectieve redenen. De nieuwe wet verplicht de werkgever niet om de rechtvaardigingsgrond op te nemen in het beding. U kunt de gronden ook pas aan de werknemer mededelen op het moment dat u hem verbiedt specifieke nevenwerkzaamheden te verrichten. 

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 

Een bijkomend punt is, dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkgevers actief informeert over de verplichting van iedere werkgever om een RI&E op te stellen.
Dit zal een reden hebben en vergroot de kans op handhaving.  

Volgens de Arbowet moet ieder bedrijf een schriftelijke RI&E maken. Hierin legt u vast welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de werkzaamheden in uw bedrijf met zich meebrengen. Ook evalueert u deze risico’s.
Vervolgens beschrijft u in een daarop gebaseerd plan van aanpak (PvA) welke maatregelen u neemt om de risico’s zo veel mogelijk tegen te gaan.  

De Arbeidsinspectie controleert of u een RI&E en PvA heeft. Zijn deze onvolledig, omdat bijvoorbeeld niet alle risico’s of maatregelen hierin opgenomen zijn, dan kan de Inspectie hierop handhaven.

LET OP
Bij het ontbreken van een RI&E of Plan van Aanpak voor uw bedrijf, dan kan de Inspectie direct een boete opleggen.