Nieuwe spelregels voor inkoop Wlz 2016

De kwaliteit van de langdurige zorg zoals de cliënt die definieert wordt leidend in de zorginkoop voor de Wlz 2016. Op basis van een zelfanalyse en een ontwikkelplan van de zorgaanbieder gaan de zorgkantoren de dialoog met hen aan, en komen uiteindelijk de inkoopafspraken voor 2016 tot stand.

Op 1 juni 2016 publiceren alle zorgkantoren de definitieve documenten voor de zorginkoop Wlz op de eigen website. De documenten zijn tot stand gekomen in constructief overleg met de betrokken veldpartijen.

Eigenheid van de sector
Dit jaar hebben de zorgkantoren gekozen voor het opstellen van een uniform inkoopkader per sector: voor Wlz Verpleging & Verzorging, voor Wlz Gehandicaptenzorg en voor Wlz Geestelijke gezond­heidszorg. De inkoopprocedure heeft echter nog steeds een generiek karakter. Bij de inhoudelijke uit­werking van kwaliteit en cliëntgerichtheid is meer aansluiting gezocht bij de kenmerken en eigenheid van de sectoren binnen de Wlz. De bovenstaande sectorale inkoopkaders zijn uniforme inkoopkaders en vormen de basis voor het inkoopbeleid van de individuele zorgkantoren.

Intensieve dialoog
Het inkoopkader Wlz 2016 maakt duidelijk dat sprake is van een trendbreuk in wat van de zorgaanbieders van langdurige zorg wordt verwacht, én in de manier waarop deze aanbieders en de zorgkantoren met elkaar in gesprek gaan. De gesprekken beperken zich niet meer tot eenmalige inkooponderhandelingen, maar krijgen de vorm van een intensieve dialoog waarin de partijen gezamenlijk vanuit het perspectief van de klant op zoek gaan naar opties voor kwaliteitsverbetering in de langdurige zorg.

Afspraken op maat
Het is de bedoeling dat de aanbieders op basis van een beknopte zelfanalyse concrete plannen ontwikkelen voor de verbetering van de zorgkwaliteit. Ze maken afspraken op maat met de zorgkantoren over hoe de resultaten bijdragen aan de (ervaren) kwaliteit door de cliënt en hoe deze resultaten inzichtelijk gemaakt worden. Factoren waaraan je kunt denken zijn: de wijze waarop de zorgaanbieder er aan bijdraagt mensen in staat te stellen langer thuis te blijven wonen, de inzet van het netwerk van de cliënt, de samenwerking met de huisarts en het netwerk van de cliënt en het benodigde deskundigheidsniveau van de medewerkers. Ook afstemming met de cliëntenraden – om te waarborgen dat de ontwikkelplannen aansluiten bij wat de cliënten willen – is een belangrijk aandachtspunt.

Meerjarenafspraken 
Zorgkantoren hebben voor de inkoop Wlz 2016 de ruimte om meerjarenafspraken te maken met aanbieders. Zorgkantoren spreken hiermee vertrouwen uit en stimuleren zorgaanbieders om ook lange ­termijn­ kwaliteitsinvesteringen te doen die leiden tot een betere kwaliteit van zorg, leven en bestaan. Vanaf 2016 sluiten zorgkantoren met een zorgaanbieders die zich proactief inzetten voor onder andere de verbetering van kwaliteit en cliëntgerichtheid, een tweejarige overeenkomst. Om in aanmerking te komen voor een meerjarenovereenkomst, moet de zorgaanbieder voldoen aan een aantal voorwaarden die beschreven worden in het inkoopkader.

Ruimte voor regionaal maatwerk
ZN wil met het inkoopkader nadrukkelijk geen blauwdruk bieden voor de dialoog die de zorgkantoren en de aanbieders van langdurige zorg met elkaar aangaan. Ruimte voor regionaal maatwerk is essentieel, omdat de situatie van regio tot regio verschilt.

Zie hier het Inkoopkader langdurige zorg 2016

Bron Zorgverzekeraars Nederland

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.