Nieuwe eigenwoningregeling per 1 januari 2013

Per 1 januari 2013 is de wetgeving omtrent de fiscale behandeling van de eigen woning ingrijpend gewijzigd.

Met ingang van 1 januari 2013 kwalificeert een schuld zich alleen nog als eigenwoningschuld (box 1-schuld) indien aan de volgende (cumulatieve) voorwaarden wordt voldaan:

  • De schuld is aangegaan in verband met de eigen woning.
  • Men moet verplicht aflossen (aflossingseis).
  • De schuld moet contractueel verplicht ten minste annuïtair worden afgelost in maximaal 360 maanden.
  • Aan de verplichting tot informatieverstrekking bij lenen van een niet-financiële instelling wordt voldaan.

Op grond van overgangsrecht blijft de hypotheekrenteaftrek ongewijzigd voor bestaande eigenwoningschulden. Als hoofdregel geldt dat alle op 31 december 2012 tot de eigenwoningschuld van een belastingplichtige behorende schulden worden aangemerkt als een bestaande eigenwoningschuld. De rente hierover blijft dus aftrekbaar, ook als deze schuld na 1 januari 2013 wordt overgesloten. Indien de schuld echter wordt verhoogd (bijvoorbeeld voor een verbouwing), dan geldt voor deze verhoging wel dat ten minste annuïtair moet worden afgelost om recht te hebben op renteaftrek in box 1.
NB: Er ligt nog wel een voorstel om niet 100% maar 50% volledig te moeten aflossen. Dat horen we waarschijnlijk pas eind januari 2013.

Koopovereenkomst

Op de hoofdregel zijn in het overgangsrecht een drietal aanvullingen opgenomen. Eén daarvan is de situatie dat u op 31 december 2012 reeds een onherroepelijke, schriftelijke koopovereenkomst dan wel koop-aannemingsovereenkomst hebben gesloten en waarbij de levering van de eigen woning uiterlijk in 2013 zal plaatsvinden. Voor u is het toegestaan dat de eigenwoningschuld die in het jaar 2013 ontstaat als uitvloeisel van die overeenkomst wordt aangemerkt als een bestaande eigenwoningschuld.

Restschuld

Verkoop je je woning en ga je (tijdelijk) huren of koop je een andere woning en blijf je zitten met een restschuld? Dan kun je voor de restschuld een lening afsluiten en dan blijft de rente van deze lening maximaal tien jaar aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting.

Knelpunten

Vooral als u gaat trouwen en u hebt beide een eigen woning of gaat scheiden, dan worden de berekeningen voor de bijleenregeling heel lastig.
Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Zie hiervoor het contactformulier op deze website.