Modernisering ziektewet 2014

Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Deze is ook bekend als de Modernisering Ziektewet.
De wet heeft tot doel om het ziekteverzuim en de instroom te beperken van werknemers met een tijdelijk dienstverband, ‘flexwerkers’, in de Wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Daarmee wordt onder andere de financiële betrokkenheid van werkgevers vergroot. Per 1 januari 2014 draagt de werkgever via een nieuwe gedifferentieerde premie bij aan ziektekosten van flexwerkers die in de ziektewet of WIA komen.

De premie WW wordt  ingeperkt en de gedifferentieerde premie WGA wordt vervangen door de Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WhK). De premie WhK bestaat uit de volgende premiedelen:

  • premiedeel WGA-vast
  • premiedeel WGA-flex
  • premiedeel ZW-flex

De werkgever krijgt een beschikking met het totaalpercentage en de 3 bijbehorende premiepercentages.

De gedifferentieerde premie Whk over 2014 is gebaseerd op de loongegevens van 2012. Kleine werkgevers betalen een premie per sector, middelgrote werkgevers een gewogen gemiddelde van een premie per sector en een individuele premie en grote werkgevers een individuele premie.

Definitie flexwerkers

Met flexwerkers bedoelen we in dit verband:

  • werknemers met een fictieve dienstbetrekking, zoals thuiswerkers, stagiaires, provisiewerkers of uitzendkrachten, die ziek worden;
  • werknemers die ziek uit dienst gaan;
  • werknemers die binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden (zogenoemde nawerking).