Mestwetgeving

19 mei 2014 Aanmelden derogatie 2014 vóór 14 juni 2014.

3 februari 2014 Derogatie uitgesteld, zie Aanmelding derogatie 2014 uitgesteld.

18 december 2013 Derogatie 2014 dreigt te vervallen door uitblijven mestwetgeving, zie bericht Derogatie 2014 dreigt te vervallen.

3  juli 2013 De Raad van State heeft haar advies over de nieuwe mestwet klaar, zodat deze naar de 2e Kamer kan. De planning is nog steeds dat deze wet ingaat op 1 januari 2014, maar het wordt wel erg kort dag.

Derogatie

Derogatie is toestemming van de Europese Commissie aan lidstaten om af te wijken van de eisen van de Nitraatrichtlijn.
Als u aan de voorwaarden voor Derogatie voldoet, dan mag u op uw bedrijf 250 kg stikstof uit graasdierenmest per hectare grasland en bouwland per jaar gebruiken. De Europese norm is 170 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar.
LET WEL U moet zich jaarlijks aanmelden voor derogatie. Dit kan van 1 januari tot 1 februari in het jaar waarin u gebruik wilt maken van derogatie, zei DR-loket Derogatie.

Nieuwe mestwet loopt vertraging op

April 2013. Begin maart zijn de plannen van het kabinet voor een aanpassing van de mestwetgeving besproken in de Tweede Kamer. Het kabinet blijft inzetten op mestverwerking, dat in principe voor alle bedrijven met een mestoverschot gaat gelden.

Er komt geen vrijstelling voor bedrijven die het mestoverschot in de directe omgeving afzetten. Wel komt er de mogelijkheid om de mestverwerkingsplicht over te dragen aan een andere veehouder.

Het kabinet wil wel een aantal aanpassingen doorvoeren ten opzichte van het wetsvoorstel van het vorige kabinet. Daarvoor moet de Raad van State een nieuw advies uitbrengen, met als gevolg dat het wetsvoorstel op zijn vroegst in juli naar de Tweede Kamer kan worden gezonden.

De behandeling in de Tweede en Eerste Kamer zal daarmee waarschijnlijk naar het najaar schuiven.

De planning is dat de wet ingaat op 1 januari 2014, waardoor de periode tussen de besluitvorming en de inwerkingtreding opnieuw erg kort is. Er moeten dan overigens wel concrete plannen komen voor de realisatie van voldoende mestverwerkingscapaciteit.

Indien mestverwerking niet van de grond komt, dan is sturing door middel van dierrechten vanaf 2015 noodzakelijk.

Gehuurde grond op afstand telt wel mee

Volgens het CBB wordt in de mestwetgeving niet vermeld dat de gronden daadwerkelijk bij het bedrijf in gebruik moeten zijn. Wel moet het bedrijf de feitelijke beschikkingsmacht over de grond uitoefenen. Een dergelijke beschikkingsmacht veronderstelt de aanwezigheid van een geldige juridische titel

Gecombineerde opgave 2013

Tussen 1 april en 15 mei 2013.