Loonkostensubsidies in de bouw

Vanaf 1 november 2013 gelden vijf tijdelijke regelingen voor loonkostensubsidie. Zij maken deel uit van het sectorplan Bouw en Infra. Fundeon voert de subsidiemaatregelen uit.

Het gaat om de maatregelen 2 tot en met 6 uit het sectorplan voor de bouwnijverheid.

  • Maatregel 2: Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar.
  • Maatregel 3: Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar die bbl2- en/of bbl3-leerlingen begeleiden.
  • Maatregel 4: Realiseren van leerwerkplekken (bbl2 en bbl3) voor jongeren tot 27 jaar.
  • Maatregel 5: Realiseren van banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar.
  • Maatregel 6: Realiseren van banen voor langdurig werklozen tot 27 jaar ter vervanging van een vrijwillig vervroegd uitgetreden werknemer.

Belangrijkste voorwaarden

Alleen werkgevers die de cao voor de Bouwnijverheid toepassen en premies afdragen aan het O&O-fonds voor de Bouwnijverheid komen voor subsidie in aanmerking.

Omdat voor de cofinanciering van de maatregelen in het sectorplan een beroep wordt gedaan op de financiële middelen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ter beschikking stelt op grond van de Regeling cofinanciering sectorplannen (Stcrt. 2013, nr. 22962), is bij het opstellen van de voorwaarden van de subsidieregelingen rekening gehouden met de eisen van het ministerie van SZW. De subsidie wordt daarom uitbetaald onder voorbehoud van definitieve vaststelling door de minister van SZW van de volledige subsidieverantwoording van het sectorplan.

Voor alle maatregelen geldt, dat de subsidie in het sectorplan slechts kan worden verstrekt indien voor de betreffende werknemer geen gebruik wordt gemaakt van andere subsidies van overheidswege.

Overweegt u personeel aan te nemen en wilt u in aanmerking komen voor één van vorengenoemde maatregelen of heeft u daar vragen over, dan helpen wij u graag. U kunt met ons contact opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of mobiel op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.