Lijfrentepremie te laat betaald door SEPA?

De premies voor lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor enig jaar komen in aftrek in dat jaar voor zover zij betaald zijn in dat jaar.
Door invoering van SEPA is in een aantal gevallen de premie die normaal gesproken in de tweede helft van december 2013 zou worden geïncasseerd, pas begin januari 2014 afgeschreven.

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft nu goedgekeurd, dat deze premie-incasso’s geacht kunnen worden te zijn gedaan op de overeengekomen incassodatum in 2013. Daardoor mogen deze premies in 2013 in de aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost worden meegenomen.
LET OP De vertraging moet zijn veroorzaakt door de omzetting naar IBAN-rekeningnummers.

Ook kan de berekening van de rendementsgrondslag in box 3  plaatsvinden alsof de automatische premie-incasso plaatsvond in december 2013. Voorwaarde is dat de premiebetalingen in 2014 niet nogmaals in aanmerking worden genomen. Productaanbieders zullen zoveel mogelijk met inachtneming van deze goedkeuring renseigneren.
LET OP Belastingplichtigen moeten wel zelf in hun aangifte inkomstenbelasting 2014 voor box 3 een correctie aanbrengen.

De vertraagde incasso of betaling voor kapitaalverzekeringen, kapitaalverzekeringen eigen woning, spaarrekeningen eigen woning en beleggingsrechten eigen woning heeft geen fiscale gevolgen voor de contractueel vastgelegde betalingen.

Zie Staatscourant Goedkeuring te late premiebetaling door invoering SEPA